VGS

In die zaak is bovendien door het Hof klip en klaar uitgesproken dat het niet inconsequent of inconsistent is als een school, als ze geconfronteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen, aan de toelating van leerlingen nadere eisen stelt. Omdat het dan om een precisering van de grondslag gaat, is het in zulke gevallen ook niet noodzakelijk dat die nadere uitwerking ook al in de schoolgids is vermeld.

Het schoolbestuur kan, volgens het Hof, ook van ouders vragen met die nadere precisering schriftelijk in te stemmen.

Met het volgende voorbeeld wil ik het nog wat verduidelijken. Om geen zaken op de spits te drijven, gebruik ik een voorbeeld dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Binnen de achterban van een school ontstaat bij een bepaalde groep mensen de opvatting dat de vrijdag als een verplichte vastendag, ook door de leerlingen op school, gehandhaafd moet worden. In zo’n geval kan een school van ouders vragen om een verklaring te ondertekenen waarin staat dat een opgelegd, openbaar vasten in strijd is met de grondslag van de school.

Het voorbeeld is niet reëel, bepaalde ontwikkelingen zijn dat echter wel. Het is het dus het schoolbestuur dat de grondslag vaststelt, uitlegt en handhaaft: een grote verantwoordelijkheid!