VGS

Het is allereerst van belang dat er een visie is op ziekteverzuim. Dit is bepalend voor het beleid. Verzuimbeleid vloeit voort uit het idee over wat verzuim is, hoe het ontstaat en hoe het te beïnvloeden is. Is de visie ‘ziek is ziek’ en ‘gezondheid is een privéaangelegenheid’? Dan heeft het management maar weinig in handen om verzuim te beïnvloeden. Is de visie dat verzuim deels keuzegedrag is? Dan zijn er al meer aangrijpingspunten voor beïnvloeding en dus voor beleid.

Daarnaast moet het beleid uiteraard voldoen aan wat in de wet geregeld is over verzuim. Verder regelt het verzuimbeleid de manier waarop de school omgaat met verzuim. Wil verzuimbeleid effectief zijn dan is het gericht op het ondersteunen van de werknemer bij het maken van de juiste keuzes in het kader van werkhervatting en deze faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van tijdelijke aanpassing in het werk. Of, waar nodig, het aanspreken van de werknemer op zijn/haar verantwoordelijkheid. Verzuimbeleid gaat dus over gedrag van de werkgever en werknemer en de afspraken tussen beiden. Een aantal tips voor een goede verzuimbegeleiding:

 1. Vergroten van eigen initiatief
  In een ziektetraject zijn werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Het is bevorderlijk om de werknemer te stimuleren om zelf met voorstellen voor re-integratie te komen. Bijvoorbeeld door de werknemer een planning te laten maken met de re-integratieactiviteiten die bevorderlijk zijn voor herstel. Ook bij vervanging is het belangrijk om dit met de zieke werknemer te bespreken. Op deze wijze wordt het een gezamenlijk optrekken voor de werkgever en de werknemer met wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten.
 2. Zorgvuldige communicatie
  Het is van belang om goed persoonlijk contact te houden met de zieke werknemer. Zorg daarom voor een goed systeem van de documentatie van de gesprekken en vervolgafspraken. Dit is namelijk relevant voor de opbouw van het ziekteverzuimdossier. Ook is het van belang om na te gaan of de werknemer voldoende op de hoogte is van de processtappen van de Wet Verbetering Poortwachter en dus van rechten en plichten bij verzuim en re-integratie.
  De bedrijfsarts speelt een sleutelrol in dit gehele proces. Zorg daarom als werkgever voor een goede communicatie met de bedrijfsarts, en tussen bedrijfsarts en werknemer. Hierdoor kunnen ook de wederzijdse verwachtingen worden afgestemd. Naarmate het verzuim langer duurt, neemt de kans op onenigheid en conflicten toe. Vaak is de oorzaak dat de verwachtingen verschillen en niet uitgesproken worden naar elkaar. Overall: zorg dat iedereen up-to-date blijft en dat neuzen zo veel mogelijk dezelfde kant op staan.
 3. Betrek collega’s bij begeleiding en re-integratie
  Informeer bij de werknemer wat de collega’s verteld zal worden over de ziekte en de re-integratie (let hierbij op de privacy en ga niet in op medische gegevens). Ook kan het  aanbeveling verdienen de medewerker zelf een beschrijving te laten geven voor de collega’s/ouders. Laat in deze informatie in ieder geval duidelijk worden wat de verwachtingen zijn rondom de terugkeer van de medewerker.  Vraag collega’s om steun en aandacht te geven aan de zieke collega. Betrek de naaste collega’s bij de nazorg en begeleiding als een werknemer weer is teruggekeerd in het werk.
 4. Aandacht voor nazorg
  Hanteer de stelregel dat de nazorgperiode de helft is van de verzuimperiode. Ook bij terugkeer na verzuim is het belangrijk om contact te blijven houden met deze werknemer. Wees alert op uitvalrisico’s zoals: kort frequent verzuim, onvrede, neiging tot terugtrekken/onttrekken aan taken, conflicten, extra werkdruk, ingrijpende veranderingen op het werk. Wanneer dit het geval is kan een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts worden aanbevolen.
 5. Bij verzuim om psychische redenen een twee-sporen beleid 
  Bij ziekte van psychische aard verdient het de aanbeveling om binnen twee weken een consult te plannen bij de bedrijfsarts. Zorg dat de werknemer professionele hulp zoekt en gebruik de bedrijfsarts voor het inschatten van de ernst van de klachten en voor adviezen van de consequenties van de psychische klachten op het werk.
  In dergelijke situaties is een twee-sporen beleid gewenst:
  1. de werknemer werkt aan herstel met behulp van behandeling;
  2. er wordt gestart met geschikt, wellicht aangepast werk.

In het geval van psychisch verzuim is werkhervatting meer voorwaarde voor herstel, dan herstel voorwaarde is voor werkhervatting. Het oppakken van re-integratietaken zal in de meeste gevallen het herstel van de werknemer bevorderen. Daarom is het de taak voor de werkgever om te zoeken naar de voorwaarden en aanpassingen waaronder de werknemer zijn werkzaamheden kan hervatten.

Indien u aan de slag wenst te gaan met uw schoolspecifieke verzuimbeleidsplan en daarbij graag geadviseerd wilt worden, kunt u contact opnemen met ondergetekende.