VGS

In gesprek

We mogen terugkijken op een zeer waardevolle middag. Er is een sterke onderlinge verbondenheid ervaren om samen onze scholen toe te rusten op het thema seksuele diversiteit en sociale veiligheid, dit zowel vanuit de huidige wetgeving als vanuit Bijbels licht bezien. Gelet op de huidige genderdiscussies in de samenleving, maar ook de zorg voor onze mensen op de scholen en de nood die ervaren wordt, wordt de noodzaak ervaren om samen het christelijk-reformatorisch onderwijs te ondersteunen bij de beleidsvorming op dit belangrijke thema. In drie werkgroepen (namelijk met de focus politiek-maatschappelijk, Bijbels-pastoraal of pedagogisch-didactisch) zijn de aanwezigen uitgebreid in gesprek gegaan over de conceptvisienota en de thematiek. In de plenaire bespreking zijn vervolgens aanbevelingen gedaan en is een goede discussie gevoerd. De achterbanbijeenkomst is georganiseerd door het netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit. Eerder berichtten we u al over deze bijeenkomst.

Visienota verder ontwikkelen

De bedoeling is dat het netwerk nu aan de slag gaat met de aanbevelingen en dat de visienota verder ontwikkeld wordt. Ook zal hierbij een praktische handreiking voor de scholen worden geschreven vanuit de vraag hoe met het thema op een goede wijze binnen de scholen om te gaan. Vanwege het belang van het thema en de zorgvuldigheid die dat vraagt, zal dit enkele maanden (DV voorjaar 2019) in beslag nemen. Zodra meer duidelijkheid is over het vervolg, zullen we onze scholen en leden hierover informeren. Ook heeft de VGS voor 2019 een speerpunt gemaakt van het thema genderontwikkelingen. Het ontwikkelen van een nieuwe visienota is een van de activiteiten die in dat kader wordt opgepakt.

Over het netwerk

Het netwerk is door de VGS in 2008 opgericht (toen heette het nog stuurgroep (homo)seksualiteit en vergadert zo’n vijfmaal per jaar. Dit netwerk doet aan visieontwikkeling op het punt van sociale veiligheid en seksuele diversiteit binnen de scholen en staat onder leiding van de VGS. De samenstelling bestaat uit een brede doorsnee van de scholen en instellingen uit de VGS-achterban: leidinggevenden en beleidsmakers vanuit het PO, VO, MBO, HBO (Driestar educatief), RMU, VBSO en VGS. Doel van het netwerk is om de scholen te ondersteunen bij de visievorming vanuit Bijbels genormeerde opvattingen. Een tweede doel is om in nauw contact te staan met politici en maatschappelijke organisaties ten behoeve van belangenbehartiging en vertegenwoordiging van het christelijk-reformatorisch onderwijs.