VGS

De subsidieregeling bestaat uit 5 miljoen euro voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Als in totaal meer dan 5 miljoen euro aan subsidie wordt aangevraagd, zal sprake zijn van loting. Een aanvraag kan ingediend worden tot 15 januari 2021, waarbij maximaal 30.000 euro per school kan worden aangevraagd. Een school met meerdere vestigingen zal daarom moeten overleggen welke vestiging de aanvraag gaat indienen.

Uiteraard zijn er ook voorwaarden verbonden aan een subsidieaanvraag. Zo moet het project rondom schoolontwikkeling betrekking hebben op een of meerdere van de onderstaande thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

Daarnaast dient een format te worden ingevuld, waarin het project nader wordt toegelicht. In dit plan moeten onder meer het doel van de subsidieaanvraag worden aangegeven, de activiteiten die u van plan bent uit te gaan voeren, de kosten die aan de uitwerking en uitvoering van de activiteiten zijn verbonden, de personen of groepen die bij het project worden betrokken met hun specifieke rol en hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt geborgd in de onderwijspraktijk.

Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u hierover in de loop van maart 2021 bericht. In april zal dan de beschikking en in mei de definitieve uitbetaling volgen. Voor de uitvoering van het plan heeft u dan de tijd tot 31 augustus 2022. De subsidie dient te worden verantwoord in de jaarverslaggeving.

Verdere informatie over deze subsidieregeling en de wijze waarop de subsidie voor schoolontwikkeling kan worden aangevraagd, staat op de website van het ministerie en in de Regeling Schoolkracht.