VGS

We plaatsen met enige regelmaat een bericht met praktische vragen en antwoorden op het gebied van medezeggenschap. Dit is deel twee.

Wat is sponsoring?

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Let op: zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Uit berichtgeving weten we dat ongeveer een kwart van de Nederlandse scholen aan sponsoring doet. Daarbij gaat het veelal om kleine bedragen of materialen.

Mag sponsoring binnen het onderwijs wel?

Ja, al is in de wet geregeld dat het bevoegd gezag een eventueel sponsorcontract of -voorstel moet voorleggen aan de medezeggenschapsraad (artikel 10 Wet Medezeggenschap op scholen). Doel hiervan is dat ouders en personeel hier ook wat van kunnen vinden en al dan niet kunnen instemmen met een concreet voorstel. Als de school aan sponsoring doet, dan moet dit ook in het schoolplan en de schoolgids worden vermeld.

Aan welke voorwaarden moet sponsoring voldoen?

Dat de MR mag meedenken met het sponsorbeleid, is het enige dat de wetgever daarover heeft vastgelegd. Het gaat immers om aanvullende activiteiten, die niet in het onderwijsprogramma zijn opgenomen. Verder zijn er eigenlijk geen wettelijke regels over sponsoring. Daarom heeft de onderwijssector zelf voorwaarden opgesteld en vastgelegd in het Sponsorconvenant.

Wat is het Sponsorconvenant?

Het convenant is bedoeld als handreiking voor de scholen, die beschrijft waar je op moet letten als je sponsorovereenkomsten aangaat. Recent is na een uitgebreide evaluatie een nieuw convenant door de sector afgesloten voor de periode 2020-2022. De tekst daarvan vindt u hier. Er staat in waar een school op moet letten als die zich verbindt aan sponsors, maar ook waar sponsors aan gebonden zijn, én hoe je de inspraak van ouders en personeel moet organiseren.

Wat is er gewijzigd?

Wat ook al in eerdere convenanten stond, is dat sponsoring de ontwikkeling van kinderen niet mag schaden, maar ook dat de onderwijsinhoud niet mag worden beïnvloed. Verder mag het uitvoeren van de kernactiviteiten niet afhankelijk worden van sponsoring.

Nieuw in de update is de aandacht voor de ontwikkelingen rond digitalisering, sociale media en privacy (vanwege de AVG). De bedoeling is dat scholen zich bewust zijn van verborgen tegenprestaties bij het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals gepersonaliseerde reclame. Om scholen daarbij te helpen, is een toetsingskader opgenomen om te beoordelen of sponsoring in een concreet geval wenselijk is.

Komt er nog een praktische handreiking bij?

Op 11 februari jl. stuurde minister Slob een begeleidende brief bij het nieuwe convenant naar de Tweede Kamer, waarin hij een toelichting geeft op het nieuwe Sponsorconvenant. Het ministerie van OCW zal komend voorjaar nog een checklist ontwikkelen voor scholen die de kern samenvat en kan helpen bij gesprekken met de MR en de inspectie als het gaat over het aangaan van sponsorcontracten.


Eerder verscheen in deze serie: