VGS

Door geld te geven maakt de minister het mogelijk om meer en efficiëntere onderwijstijd aan te bieden aan leerlingen. De minister roept op om die omvangrijke opdracht zoveel mogelijk samen op te pakken. Daarin ziet hij dat samenwerking mogelijk is tussen de samenwerkingsverbanden, tussen basisscholen en middelbare scholen bij de bevordering of advisering van leerlingen, tussen scholen in de omgeving en tussen scholen en gemeenten door bijvoorbeeld extra ondersteuning voor scholen met extra uitdagingen te bieden of op het gebied van jeugdzorg.

Download Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs (pdf)

Tijdpad

  • Tot en met april:

Het ministerie geeft ruimte om in de komende twee jaar de vertragingen in te lopen, maar vraagt om dit zo snel mogelijk te doen. Daarbij mag de school keuzes maken in de lesstof en eventueel lesstof later aan bod laten komen. SLO komt met een handreiking die zicht geeft op eindtermen en kerndoelen.

Tot en met april kunnen scholen een verplichte schoolscan uitvoeren. De resultaten daarvan kunnen ze delen met het ministerie van OCW. Daarin worden (door middel van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de school heeft) de behoeften van de leerling (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) en van het personeel (denk aan scholing of inzet van externe expertise) geïnventariseerd. Die scan komt op korte termijn op de website van het ministerie van OCW. Deze scan is een hulpmiddel en laat ruimte voor een schooleigen invulling. Een belangrijk aandachtspunt hierin is dat van scholen wordt verwacht dat ze de ouders actief betrekken bij de analyse, de opbrengsten en de passende vervolgstappen van individuele leerlijnen van de leerlingen.

  • April-mei:

Op basis van de behoeften die de school heeft, stelt zij een plan op aan de hand van de menukaart – een lijst met bewezen of aannemelijk effectieve interventies die in april wordt verstrekt – rekening houdend met de identiteit en visie van de school. Denk daarbij aan interventies die gericht zijn op direct contact met de leerling en op ontwikkeling van het team. De medezeggenschapsraad moet bij dit school specifieke plan worden betrokken.

  • Mei-juni:

Op basis van het schoolplan stellen scholen een schoolprogramma samen, dit komt bij het schoolplan. Dit programma fungeert als plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de verantwoording van de financiering van de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Over dit schoolplan kunt u vragen verwachten, maar dat hoeft u niet naar het ministerie te sturen. Ergens in 2022 wordt er nog een schoolscan uitgevoerd om de voortgang te monitoren.

Belangenbehartiging

De VGS heeft wel enige zorg bij het NPO. Met name dat dit programma zonder enig overleg met het veld tot stand is gekomen, een éénmalige injectie in het onderwijs is, binnen twee jaar gerealiseerd moet worden, terwijl de problematiek zowel eerst goed geanalyseerd moet worden alsmede vraagt om een structurele aanpak. Hierover willen de profielorganisaties nog zeker in gesprek met OCW.

Als VGS hechten we veel waarde aan keuzevrijheid voor scholen bij de aanpak van eventuele achterstanden. Zij weten goed wat de beste hulpmiddelen zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van hun leerlingen. Of het nu gaat om achterstanden op cognitief gebied of om extra aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs: zie de website van het NPO.