VGS

De SDG’s komen uit de Agenda 2030, die in 2015 door de Verenigde Naties (VN) is aangenomen. Met deze 17 doelen willen de VN in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. Enkele van de doelen zijn:

  1. Alle vormen van armoede tegengaan
  2. Geen honger, wel duurzame landbouw en goede voeding
  3. Goede gezondheid en welzijn
  4. Goede kwaliteit van onderwijs
  5. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de SDG’s aangenomen. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. En dus ook voor Nederland. Het CBS meet elk jaar hoe ver Nederland is met de SDG’s.

In mei 2023 verscheen het zevende SDG-rapport. ‘De SDG’s bieden als universeel raamwerk een kompas om tot brede welvaart in Nederland te komen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties; en met het oog voor welzijn van mensen elders in de wereld’, vermeldt de inleiding van dit rapport. ‘Zij gaan niet alleen over het verbeteren van menselijk welzijn, maar zijn tevens onze verzekering tegen toekomstige crises.’

Indicatoren

De VN-Agenda is gebaseerd op 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen met 169 onderliggende doelen die worden gevolgd aan de hand van 232 indicatoren. De EU heeft ongeveer 100 SDG-indicatoren, die in grote lijnen overeenkomen met de mondiale indicatoren van de VN, maar niet identiek zijn. Hierdoor kan de EU haar SDG-indicatoren toespitsen op zaken die met name relevant zijn in een Europese context. Sinds 2017 controleert de Europese Commissie de uitvoering van de SDG’s door middel van haar jaarlijkse SDG-monitoringverslagen.

Realisatie

Behalve dat op mondiaal en Europees niveau heel veel opgetuigd is om tot realisatie van genoemde doelen in 2030 te komen, zal het onderwijs in directe zin hier niet veel van merken. Wél zullen de SDG’s prioritering krijgen op nationaal beleid van de overheid, de diverse ministeries en andere instanties. Ook zal er een vervolg komen t.b.v. de jaren ná 2030.

Relevantie

Het is belangrijk kennis te nemen van deze ontwikkeling. De doelstellingen als zodanig zijn relevant en op zichzelf goed. Ook is het te verwachten dat er toenemende aandacht zal zijn voor zowel doelstellingen als bijbehorende beleidsmaatregelen om tot realisatie te komen. Ook van het ministerie van OCW.

De doelstellingen voor 2030 zijn helder en beogen het goede voor ons mensen op deze aarde. Een aantal doelstellingen heeft een liberaal karakter. Derhalve is het van belang om, mede in het kader van de burgerschapsopdracht in het onderwijs, kennis te nemen van de SDG’s en na te denken over op welke wijze vanuit de christelijke traditie’ deze ontwikkeling moet worden geduid en door ons moet worden ingevuld.