VGS

Zo willen zij de loonkloof tussen de leerkracht op een basisschool en de docent in het voorgezet onderwijs dichten. Door een groot deel van de Kamer werd ook specifiek aandacht gevraagd voor de leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs, die onder de cao PO vallen. “De mensen die de zwaarste groep in het voortgezet onderwijs les moeten geven, krijgen daar verhoudingsgewijs minder loon voor”, erkende ook CDA-fractievoorzitter Heerma. Daarnaast baart het lerarentekort de Kamer grote zorgen. Allerlei suggesties werden gedaan om het tekort te verhelpen. Van parttimers stimuleren meer uren te werken, zijinstromers aantrekken tot veel meer geld voor de onderwijsbegroting. Waarbij een deel van de Kamer zich ook afvroeg of alleen meer geld de sleutel tot de oplossing is.

Lerarentekort

Donderdag was het de beurt aan minister-president Rutte om, namens het kabinet, te reageren op de vragen en wensen van de Tweede Kamer. “We willen niet dat kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen leerkracht is. Niemand wil dat. We willen ook niet dat kinderen later naar school gaan of dat ze een dag minder in de week naar school gaan. Dat is allemaal verschrikkelijk slecht”, zo zei hij. “Daarom is de aanpak van het lerarentekort voor dit kabinet een topprioriteit.” Het kabinet gaf aan te willen luisteren naar de wens van de Kamer om te kijken of er meer geld kan worden gestoken in de aanpak van het lerarentekort. Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal hier meer duidelijkheid over komen.

Cao po

De premier riep de sociale partners in het primair onderwijs op een cao te sluiten. Minister Slob heeft op dit moment 285 miljoen euro op de plank liggen, benadrukte hij, wat beschikbaar komt op het moment dat er overeenstemming is tussen werkgevers en werknemers. “Helaas zijn er nog geen cao-afspraken gemaakt. Dat betekent dat de leraren dit nog niet terugzien op de loonstrookjes, in tegenstelling tot de andere onderwijssectoren, waar het wél gelukt is. Laat ik allereerst hier partijen oproepen om snel tot een cao te komen. Dat draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep.” Als het op korte termijn tot een akkoord komt, zou het loon van de leerkracht op de basisschool al in 2019 kunnen stijgen.

Moties

De linkse oppositie diende een motie in om de loonkloof tussen VO en PO te verkleinen. Deze motie werd aan het einde van de Algemene Politieke Beschouwingen verworpen. Ook een motie om geld uit te trekken voor het salaris van de vso-leerkrachten, die werd gesteund door een groot deel van de Kamer, haalde het niet.

De reactie van de VGS op de plannen van het kabinet zoals die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag, kunt u hier teruglezen.