VGS

Onze reactie op de consultatievragen per ontwikkelteam:

Daarnaast hebben Driestar educatief en KOC Diensten en de zeven VO-scholen gereageerd op de andere deelgebieden van curriculum.nu, zoals Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Bewegen & Sport, zodat vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs gereageerd is op alle deelgebieden. Ook zijn er individuele reacties vanuit onze achterban ingediend.

‘Burgerschapsonderwijs is nadrukkelijk geen taak voor het onderwijs alleen, maar in de eerste plaats een zaak voor ouders.’
Reactie op consultatievragen ontwikkelteam Burgerschap
‘Gelet op de onderwijsvrijheid vinden wij het essentieel dat (… ) scholen hun eigen identiteit volledig kunnen verwezenlijken in het onderwijsprogramma’
Reactie op consultatievragen ontwikkelteam Mens & Maatschappij

Hoe nu verder?

Na het sluiten van de feedbackronde op 11 augustus worden de definitieve voorstellen geschreven en op 10 oktober aangeboden aan politiek Den Haag.

Enkele weken daarna komt het kabinet met een reactie. In een brief aan de Kamer schetste minister Slob (Onderwijs) eind april deze vervolgstappen:

  • “De opgeleverde opbrengsten vormen het gezamenlijk vertrekpunt voor een verwerking tot onderwijsdoelen voor het po en de onderbouw van het vo. Hierbij is een grote rol van onderwijsprofessionals wederom essentieel: de inzet van vele scholen en leraren zal nodig zijn om het geheel aan bouwstenen en conceptdoelen goed te toetsen in de onderwijspraktijk. Hierbij moet zorgvuldig worden bezien of de doelen voldoende richtinggevend zijn, de overladenheid van het curriculum voldoende wordt beperkt en de resultaten uitvoerbaar zijn in de praktijk. Op basis van deze ervaringen kunnen noodzakelijke bijstellingen en aanscherpingen nog plaatsvinden;
  • voor de bovenbouw van het vo biedt het advies van de CG per leergebied een visie, grote opdrachten en aanbevelingen. Er is nog aanvullende ontwikkeling noodzakelijk om tot aangepaste onderwijsdoelen te komen voor de verschillende schoolsoorten. Hierbij is een goede aansluiting op de bovengenoemde uitwerking voor po en onderbouw vo van groot belang. Bij dit vervolg worden de adviezen van de vakverenigingen en het vervolgonderwijs betrokken;
  • in lijn met het recente advies van de Onderwijsraad wil ik bezien hoe in de toekomst een meer voortdurend proces van curriculumontwikkeling kan worden ingericht.”

De website van curriculum.nu vermeldt over het vervolg: ‘Na politieke bespreking vormen de opbrengsten van de 9 ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.’