VGS

Reactie VGS

In haar reactie heeft de VGS aangegeven dat lumpsumsystematiek past bij het vertrouwen dat de onderwijssector verdient om het onderwijsbeleid vorm te geven. Naast verticale verantwoording is horizontale verantwoording daarbij steeds meer van belang. De VGS heeft voor drie specifieke punten de aandacht gevraagd:

  • De vergoeding materiële instandhouding is nog steeds niet toereikend

    Uit verschillende rapportages in de achterliggende jaren blijkt steeds weer dat de vergoeding materiële instandhouding tekortschiet. Omdat schoolbesturen het toch steeds weer lukt om de tering naar de nering te zetten, zijn er vaak geen duidelijk zichtbare tekorten, hetgeen ertoe leidt dat de vergoeding materiële instandhouding nog steeds niet opgehoogd is. Het is niet ondenkbeeldig dat scholen personele middelen inzetten om tekorten in de materiële instandhouding op te vangen. De PO-Raad heeft in haar reactie hierop ook nadrukkelijk gewezen. De PO-Raad pleit voor een parlementair onderzoek, zodat duidelijk wordt in hoeverre de bekostiging toereikend is en waaraan het geld wordt uitgegeven.

  • Besteding lumpsum koppelen aan sectorafspraken

    Naar de mening van de VGS is een duidelijke koppeling van de beleidsvoornemens en inzet van middelen door een schoolbestuur aan de op landelijk niveau gemaakte prestatieafspraken wenselijk. De VGS is echter geen voorstander van het aanbrengen van schotten in de lumpsum.

  • Proportionele informatie-uitvraag

    VGS pleit voor een proportionele informatie-uitvraag, waarbij gedifferentieerd wordt naar de capaciteit van degene die de informatie moet aanleveren. Als daardoor de administratieve lasten van kleinere bestuurlijke eenheden, bijvoorbeeld éénpitters ten opzichte van grote bestuurlijke eenheden afnemen, is dat winst. Recent heeft Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) vragen gesteld aan minister Slob op dit punt. Zo wil hij weten of het klopt dat de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor een basisschool met 100 leerlingen en een universiteit met 45.000 studenten hetzelfde zijn. Als dat zo is, roept hij de minister op in de regels rekening te gaan houden met de schaalgrootte van de instellingen. Een pleidooi dat de VGS van harte ondersteunt!