VGS

Enkele citaten hieruit:

“Om de samenleving te leren duiden en daarin een positie in te nemen en stellingen te kunnen nemen, is het volgens ons allereerst nodig dat leerlingen wortelen in een Bijbels gefundeerde identiteit.”

“Samenleven is voor ons ook meer dan leven in het hier en nu: dit leven is een voorbereiding op de eeuwigheid.”

“De school bepaalt zélf welke seksuele oriëntaties en expressies passen bij de grondslag van de school en dus zichtbaar zijn.”

“Wij vinden het onbegrijpelijk en onterecht dat het ontwikkelteam niet de suggestie overneemt om naast levensbeschouwing ook religie te benoemen.”

Daarnaast heeft het KOC gereageerd op de andere deelgebieden van curriculum.nu, zoals Nederlands en Rekenen & Wiskunde, zodat vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs gereageerd is op meerdere deelgebieden.

De ontwikkelteams scherpen van 13 tot 15 februari hun bouwstenen voor een nieuw curriculum aan op basis van de opgehaalde feedback. Aansluitend volgt nog een consultatieperiode waarin iedereen weer feedback kan geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen. De VGS hoopt daar te zijner tijd weer aan mee te doen.

Achterban

In het voorjaar zullen de opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu per leergebied worden opgeleverd. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten – visie, grote opdrachten en bouwstenen – met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De VGS zal daarbij zijn achterban actief betrekken.

De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen.

Het eindresultaat zal kort na de zomer worden overhandigd aan minister Slob (Onderwijs). Na politieke bespreking vormen de opbrengsten de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.