VGS

1. Zijn Oekraïense leraren bevoegd om in Nederland les te geven?

In de regel beschikken in Oekraïne bevoegde leraren over passende beroepskwalificaties. Nuffic en DUO stellen een Oekraïense bachelor- of mastergraad meestal vergelijkbaar met de corresponderende graden in Nederland. Als een Oekraïense leraar op een Nederlandse  school als leraar wil werken, kan hij/zij bij DUO een aanvraag doen voor erkenning van het diploma.

Een Oekraïense leraar met een door DUO erkend diploma mag lesgeven aan de doelgroep die hij/zij ook in het eigen land mag lesgeven. Omdat het Oekraïense onderwijssysteem iets anders is opgebouwd, verschilt dat enigszins van de Nederlandse bevoegdheden. Als een leraar van DUO een erkenning van het diploma krijgt, geeft DUO aan voor welke onderwijssector en leeftijdsgroep een leraar bevoegd is in Nederland.

2. Mag een schoolbestuur een Oekraïense leraar met een erkend diploma aannemen?

In het po mag een schoolbestuur een leraar aanstellen als deze een door DUO erkend diploma heeft, een VOG heeft en het onderwijs in het Nederlands gegeven wordt en niet door een rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten.

In het vo mag een schoolbestuur een leraar aanstellen als deze een door DUO erkend diploma heeft en er geen beroepsverbod is, maar er mag ook een leraar zonder bevoegdheid tijdelijk worden benoemd. Er is in alle gevallen een VOG nodig en het schoolbestuur moet van oordeel zijn dat de leraar voldoende kan communiceren met de leerlingen.

Door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming hebben gevluchte Oekraïners toegang tot onze arbeidsmarkt. Met ingang van 1 april hebben Oekraïense vluchtelingen, onder voorwaarden, geen werkvergunning meer nodig om in Nederland te werken. Schoolbesturen hoeven dan alleen een melding te doen bij het UWV. Meer hierover is te lezen onder vraag 4.

3. Mogen Oekraïners onderwijsondersteunende functies verrichten?

Voor wat betreft beroepskwalificaties zijn er voor het po en vo geen belemmeringen voor onderwijsondersteunend personeel. Wel moet de kandidaat ook hier een VOG hebben en mag er geen beroepsverbod zijn. Ten aanzien van de werkvergunning gelden dezelfde voorwaarden als voor leraren.

4. Wat moet ik doen om een Oekraïense vluchteling in dienst te kunnen nemen?

Zoals bij iedere andere indiensttreding moeten de nodige gegevens worden aangeleverd bij onze personeelsadministratie. Een aantal belangrijke (aanvullende) opmerkingen en/of acties op een rij:

 • Check of de vrijstelling van de werkvergunning van toepassing is
  • Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een bewijs van verblijf, nadat ze zich inschrijven bij de gemeente en voldoen aan de voorwaarden. Hieruit zal blijken dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en dat zij daardoor het recht hebben om in Nederland te werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt.
  • Tot 1 november 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Tot deze datum is het voldoende als Oekraïners hun nationaliteit kunnen aantonen met (een kopie van) een document (zie volgende punt). We raden u aan om niet alleen van vluchtelingen die na 1 november 2022 in dienst treden, maar ook van al in dienst zijnde vluchtelingen (alsnog) het bewijs van verblijf op te vragen.
 • Identificatieplicht
  • Voordat de werknemer in dienst komt, controleert u het originele identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart. Documenten waarop geen nationaliteit staat vermeld – zoals een rijbewijs – zijn geen geldige identiteitsbewijzen voor de identificatieplicht.
 • Melding van de tewerkstelling bij het UWV
  • Wanneer een werknemer uit Oekraïne in dienst wordt genomen, moet dit worden gemeld bij het UWV middels dit formulier. Twee werkdagen nadat de melding is gedaan kan de werknemer starten met werken.
  • Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode en kan ook achteraf worden gemeld. Dit formulier kan in samenspraak met uw relatiebeheerder PSA worden ingevuld.
 • Wijzigingen melden bij het UWV
  • Wanneer wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer de werknemer andere werkzaamheden gaat doen of het werk eerder eindigt of langer duurt, moet het UWV hier van op de hoogte worden gebracht middels dit formulier.
 • VOG aanvragen
  • Net als bij iedere andere werknemer in het onderwijs moet ten aanzien van een werknemer uit Oekraïne een actuele VOG aanwezig zijn voorafgaande aan de indiensttreding. Oekraïense vluchtelingen worden geregistreerd en ingeschreven bij de gemeente waarin zij (tijdelijk) verblijven en ontvangen vervolgens een burgerservicenummer. Daarmee is het voor uw relatiebeheerder mogelijk namens de werknemer een VOG aan te vragen bij Justis.
 • Bankrekeningnummer
  • Er moet een kopie van een bankpas worden aangeleverd met een IBAN/rekening die (mede) op naam van de werknemer staat. Oekraïense vluchtelingen die over een BSN-nummer beschikken, kunnen inmiddels een bankrekening openen in Nederland.

(voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2022)

Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of uw relatiebeheerder PSA.

Bronnen: