VGS

Bijgewerkt 30 januari 2023

De cafetariaregeling bezien vanuit de werknemer

Zoals aangegeven in de inleiding heeft de medewerker de mogelijkheid bruto looncomponenten uit te ruilen. Bruto looncomponenten zijn bijvoorbeeld brutoloon, vakantie-uitkering (VU), eindejaarsuitkering (EJU). Het uitruilen van brutoloon ontraden wij aangezien de werknemer over zijn brutoloon VU en EJU opbouwt, door uitruil van brutoloon zou er een lagere VU en EJU ontstaan. Daarom is ons advies om alleen de eindejaarsuitkering uit te ruilen en indien noodzakelijk een gedeelte van de vakantie-uitkering voor zover dit binnen de wet- en regelgeving mogelijk is.

Per saldo resulteert deelname aan de cafetariaregeling voor de werknemer in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Als voorbeeld een werknemer die een eindejaarsuitkering heeft van bruto € 1000,00 en de mogelijkheid heeft om € 1000,00 uit te ruilen met brutolooncomponenten. Als deze medewerker niet zou deelnemen aan de cafetariaregeling zou hij van de genoemde bruto € 1000,00 aan eindejaarsuitkering : € 1000,00 – 42% belasting = € 580,00 netto overhouden. Door deelname aan de cafetariaregeling levert de werknemer bruto € 1000,00 in en krijgt hij daar netto € 1000,00 voor terug. Dus, door deelname aan de cafetariaregeling is zijn voordeel € 1000,00 – € 580,00 = € 420,00.

De cafetariaregeling heeft voor de werknemer geen invloed op zijn pensioengevend inkomen. Wel heeft deelname aan de cafetariaregeling invloed op de hoogte van eventuele uitkeringen. Deelname aan de cafetariaregeling verlaagt het SV-loon. Het SV-loon is de basis voor een WIA en WW uitkering.

De cafetariaregeling bezien vanuit de werkgever

In de inleiding is aangegeven dat er geen extra loonkosten voor de werkgever zijn als zijn werknemers deelnemen aan de cafetariaregeling. Er is zelfs een voordeel voor de werkgever, te weten : over het uit te ruilen bedrag hoeft geen werkgeverslasten betaald te worden.

Om als werkgever de werknemers te laten deelnemen aan de cafetariaregeling moet de werkgever een modelreglement cafetariastelsel opstellen. Een format hiervoor ontvangt de werkgever op aanvraag van VGS. Alleen als er een ondertekend exemplaar van dit reglement aanwezig is mogen de werknemers deelnemen aan de cafetariaregeling.

Jaarlijks wordt de werkgever eind oktober vanuit VGS er op geattendeerd dat zijn werknemers in december kunnen deelnemen aan de cafetariaregeling.

Administratiekosten

Wij ontzorgen u graag bij het verwerken van de deelname aan de cafetariaregeling. Afhankelijk van het pakket dat u bij ons afneemt, betaalt u hier (n)iets extra’s voor.
De kosten die wij voor deelname aan de cafetariaregeling in rekening brengen, staan genoemd in onze tarievenbrief. De tarievenbrief is op te vragen via secretariaat@vgs.nl.