VGS

Die aanbeveling doen de profielorganisaties ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB in hun felicitatiebrief aan de nieuwe leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In hun brief pleiten ze voor een ‘pedagogisch perspectief’ op onderwijs als basis voor het onderwijsbeleid. Dat perspectief ‘zet de praktijk van het onderwijs weer centraal’, schrijven de profielorganisaties. ‘Onderwijs vindt niet plaats aan ambtelijke tekentafels of in de politieke arena, maar in klaslokalen. De werkelijkheid daar is veel rijker en complexer dan de Haagse werkelijkheid.’

In het pedagogisch perspectief neemt de leraar (‘gids’) een cruciale plaats in. In dat verband wijzen de profielorganisaties ook op het grote belang van ouderbetrokkenheid.

Aanbevelingen

VGS en haar collega-organisaties doen vier aanbevelingen aan de nieuwgekozen Kamerleden om ruimte te geven aan het pedagogisch perspectief:

1. Neem de drie doeldomeinen van onderwijs in samenhang serieus

‘(…) Geef (…) daadwerkelijk ruimte aan alle drie de functies die onderwijs heeft en erken dat persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie niet zonder elkaar kunnen en elkaar versterken.’

2. Herwaardeer het onderwijsambacht

‘Geef de leraar als hoogopgeleide professional meer tijd en ruimte om vanuit zijn/haar kennis en kunde te investeren in de relatie met de leerling om vandaaruit tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling in zijn of haar context.’

3. Kijk niet smal, maar breed naar de onderwijskwaliteit

‘Erken dat onderwijskwaliteit een breed begrip is, dat meer omvat dan de resultaten op de basisvaardigheden. Accepteer daarbij dat de belangrijkste zaken in het onderwijs niet meetbaar zijn. (…) Maak een eind aan de additionele verwachtingen over wat het onderwijs kan en vermag.’

4. Zorg voor stabiel beleid en stabiele financiering

‘Waak voor ad hoc, incidentgedreven beleid en telkens weer nieuwe tijdelijke subsidies en bekostigingsregelingen. Zorg daarentegen voor een langjarig stabiel beleid met dito financiering (via de lumpsum) (…).’

Zegen

De VGS wenst Kamer en kabinet bovenal Gods onmisbare zegen toe. Daarvan zijn zij (en wij allemaal) immers – in alles en altijd – afhankelijk. Die zegen belooft de Heere aan iedereen die in Zijn wegen wandelt, die Zijn goede geboden gehoorzaamt.

Wij roepen u op met ons voor onze politici te bidden – en voor onze scholen. ‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5).