VGS

Minister Bruins en staatssecretaris Paul wacht een ‘mooie, maar ook complexe taak’, schrijven de profielorganisaties. ‘Het onderwijs staat voor grote opgaven. Als meest urgent worden vaak genoemd de aanhoudende en ongelijk verdeelde lerarentekorten, de dalende leeropbrengsten in taal en rekenen/wiskunde en de kansenongelijkheid en sociale segregatie in het onderwijs.’ 

De profielorganisaties wijzen de bewindslieden erop dat voor het welslagen van nieuw beleid om die problemen aan te pakken, draagvlak in de samenleving ‘essentieel’ is. De profielorganisaties – die een groot deel van het maatschappelijk middenveld op onderwijsterrein vertegenwoordigen – willen zich graag namens hun leden inzetten voor ‘verworteling van het onderwijsbeleid in de (school)praktijk. Om zo bij te dragen aan de legitimiteit én uitvoerbaarheid ervan.’ 

In hun brief vragen de profielorganisaties om ‘vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben.’ 

Zegen  

VGS en VBSO willen beide bewindslieden – en de andere kabinetsleden – daarnaast Gods zegen toewensen. Daaraan is immers alles gelegen. In de Bijbel belooft de Heere Zijn zegen te schenken aan iedereen die Zijn geboden houdt. Zoals bijvoorbeeld Mozes het volk Israël voorhield: ‘En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN uws Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de HEERE uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods zult gehoorzaam zijn’ (Deuteronomium 28:1-2). 

We roepen daarbij iedereen op om dagelijks voor onze overheid te bidden.  

Verdedigen 

Minister Bruins was voorheen Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. In die hoedanigheid hebben we vanuit VGS en VBSO een goede werkrelatie met hem opgebouwd. Net als toen wil Bruins nu als minister de vrijheid van onderwijs ‘beschermen en verdedigen.’ 

Bruins is onder meer verantwoordelijk voor het mbo, hbo, de lerarenopleidingen en de onderwijsinspectie. 

Het reformatorisch PO en VO viel en valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Paul, eerst als minister en nu als staatsecretaris. Zij gaat ook over informeel onderwijs (zondagsscholen etc.), lerarenbeleid en emancipatie. ‘Samen met alle leraren zeten we ons in voor goed onderwijs, waarbij iedere leerling zichzelf mag zijn en zich veilig voelt’, aldus de bewindsvrouw. ‘Zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.’