VGS

In de schoolpraktijk zijn er wel eens omstandigheden waarin het nodig is om voor een leerling een andere school te zoeken. In sommige gevallen is het dan echter niet op voorhand duidelijk of die nieuwe school werkelijk de oplossing voor het probleem zal bieden. Ook kan het nog maar de vraag zijn of die school de problematiek van deze leerling dan vervolgens wel ‘aan zal kunnen’. Dit kan te maken hebben met gedrag, maar ook met de ernst van de ‘onderwijsproblematiek’ van die leerling. In de praktijk rijst daarom ook wel eens de vraag of een ‘proefplaatsing’ in zulke gevallen geen soelaas kan bieden. Dan hoeft pas in een later stadium, wanneer meer duidelijkheid bestaat, een definitieve schoolkeuze te worden gemaakt.

Hoe raadzaam zoiets misschien ook zou kunnen zijn, wettelijk gezien is er voor een dergelijke plaatsing geen grond. Het maken van onderlinge afspraken doet hier ook niet aan toe of af. Als een leerling feitelijk onderwijs volgt aan een school, wordt hij juridisch gezien ook geacht leerling van díe school te zijn. Beëindiging van wat dan onderling als een ‘proefplaatsing’ wordt gezien, kan dan ook alleen in onderling overleg tussen leerling/ouders enerzijds en de ‘proefschool’ anderzijds. Als dit overleg niet tot overeenstemming leidt, kan de proefschool dus niet ‘zomaar van die leerling af’. Als men het gedrag van de leerling niet het hoofd kan bieden c.q. niet in zijn of haar ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dient de proefschool de zware, met vele waarborgen voor de leerling omgeven, verwijderingsprocedure te starten. Alleen via die weg kan men – onder strikte voorwaarden – de (naar men meende tijdelijke) leerling dan nog uitschrijven.

Daarom het weinig juridisch klinkende, maar wel praktische advies: bezint eer ge begint.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u ons een andere juridische vraag voorleggen? Vanuit onze juridische helpdesk kunt u als lid van de VGS gratis gebruikmaken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. Ook hebben wij een handreiking opgesteld voor de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. Download hier de handreiking.