VGS

Op verzoek van minister Van Bijsterveldt heeft dit gesprek plaatsgevonden. De minister heeft haar grote waardering voor het Identiteitsprofiel van de VGS geuit.

Het integrale karakter van het Identiteitsprofiel kwam aan de orde en de dialoog die nodig is tussen werkgever en werknemer werd door de minister onderstreept. Daarbij werd benadrukt dat de VGS zich er ten volle van bewust is dat bijzondere scholen de vrijheid hebben om eisen te stellen die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag, maar dat die eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksualiteit, inclusief het hebben van een homoseksuele relatie.

De VGS acht het van groot belang dat de reformatorische scholen bij het hanteren van het nieuwe Identiteitsprofiel binnen deze grenzen van de wet blijven. Tijdens de regionale informatieavonden is dit kader (het Bijbels én het wettelijk kader)  eveneens benadrukt.

Door middel van dit websitebericht brengt de VGS dit opnieuw onder de aandacht bij de scholen die bij de VGS zijn aangesloten.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kan contact worden opgenomen met de directeur van de VGS, P.W. Moens.