VGS

Zeer tevreden
Niet iedereen is van mening dat het aanbod van scholen past bij wat de samenleving vraagt. Sander Dekker, de staatssecretaris van onderwijs, wil dat er meer soorten scholen komen waar ouders uit kunnen kiezen dan er nu al zijn. Daarvoor heeft hij het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen ingediend. Maar uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 85% van de ouders in het primair onderwijs, en 83% van de ouders in het voortgezet onderwijs, (zeer) tevreden is met het schoolaanbod waaruit zij kunnen kiezen.

Identiteit
De meerderheid van de ouders vindt dat scholen waar zij uit kiezen onder meer goed scoren op sfeer, afstand, veilige buurt, kwaliteit, schoon, goed en net gebouw, aandacht voor leerprestaties, aandacht voor sociale vaardigheden en aandacht voor creatieve vakken. Veel van deze aspecten hangen nauw samen met de identiteit van een school, vinden Verus en VGS.

Informatiebron
Bij het maken van een schoolkeuze zien we in zowel het basis- als voortgezet onderwijs dat ouders en leerlingen vooral een bezoek aan de school zelf gebruiken als informatiebron. Ook vrienden, familie en kennissen vormen een belangrijke bron. In veel mindere mate maken ouders gebruik van de website van de Onderwijsinspectie of scholenopdekaart.nl.