VGS

Eerder schreven wij dat de behandeling van de onderwijsbegroting in het parlement op inhoud rustig is verlopen. Een overzicht van de opvallendste daaropvolgende stemmingsuitslagen:

Aangenomen

 • Motie van Kops en Beertema (PVV) die het kabinet vraagt om parttimers in het primair en voortgezet onderwijs actief te bewegen om meer uren les te gaan geven.
 • Motie van Kops en Beertema (PVV) die de regering verzoekt te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.
 • Motie van Heerema (VVD) en Rog (CDA) met de vraag om te onderzoeken hoe te bewerkstelligen dat het loont voor parttimers in het basis- en voortgezet onderwijs om meer uren te gaan werken en eventuele financiële belemmeringen in kaart te brengen.
 • Motie van Rog (CDA) e.a., die het kabinet verzoekt om concrete afspraken te maken met sociale partners over het significant versoberen van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en alles in het werk te stellen om werkloze leraren weer aan het werk in de klas te helpen.
 • Motie van de leden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over onderzoek door de Onderwijsraad naar onderwijstijd in het funderend onderwijs. Met andere woorden: of het aantal lesuren voor leerlingen en leraren in het primair onderwijs omlaag kan.
 • Motie van Heerema (VVD), waarin hij minister Slob oproept nogmaals alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden nadrukkelijk te informeren dat het verboden is om eigen bijdrages te vragen voor het passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.
 • Motie van Bisschop (SGP) en Rog (CDA) waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken hoe op korte termijn meer maatwerk kan worden geboden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind.
 • Motie van Bisschop (SGP, Bruins (CU) en Rog (CDA) die het kabinet vraagt samen met de vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) te werken aan betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren.
 • Motie Kuzu (DENK), waarin de Kamer aan de regering vraagt om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden.
 • Motie Kwint (SP) die het kabinet verzoekt de huidige wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs weg te nemen.

 

Verworpen

 • Motie van Kops en Beertema (PVV) die het kabinet verzoekt om politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen toe te voegen.
 • Motie van Kops (PVV) die de regering vraagt een einde te maken aan schoolbezoeken aan moskeeën.
 • Motie van Westerveld (GroenLinks), Van Meenen (D66), Bisschop (SGP) en Bruins (CU) die oproept om in de volgende regeringsperiode vervolgstappen te zetten om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten en voldoende extra middelen beschikbaar te stellen voor het bestrijden van de werkdruk in het funderend onderwijs.