VGS

Oppositiepartijen vrezen echter een nieuwe bestuurlijke laag, waardoor de samenwerking juist nog moeizamer wordt. Ook vinden partijen als GroenLinks en de SGP het bezwaarlijk dat er niet beter wordt aangesloten bij de huidige structuren en/of samenwerkingsverbanden. Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GL) hielden een motie aan die aan de minister vroeg om andere manieren van samenwerking te verkennen én om hierna de definitieve keuze ter besluitvorming aan de Kamer voor te stellen.

Ondanks de zorgen die zijn uitgesproken, wil de minister haast maken. De regionale samenwerking moet volgens hem gestimuleerd worden om in gezamenlijkheid afspraken te maken over het tegengaan van het lerarentekort. Gaandeweg kunnen we het plan eventueel bijstellen, maar we moeten nu toch echt beginnen met “oefenen”, aldus de minister.

De minister gaat het komende halfjaar verder met de uitwerking. Bij de volgende voortgangsrapportage praat de regering de Kamer bij over de stappen die gezet zijn en om eventueel het plan bij te stellen als dat nodig is.

De reformatorische VO-scholen hebben samen met Driestar educatief in januari aan het ministerie van OCW en de VO-raad aangeboden mee te willen doen aan de pilotfase. De christelijk-reformatorische scholen (van PO t/m HBO) hebben namelijk al een jarenlange, intensieve en landelijk dekkende samenwerking op tal van strategische terreinen – waaronder personeelsbeleid. De VGS en de VBSO hebben hun PO-leden gevraagd of ze hierbij willen aanhaken. Daarop hebben we inmiddels al meer dan dertig positieve reacties ontvangen van besturen uit het hele land. Zodra we hierover meer kunnen melden, laten we weer van ons horen.

  • Zie hier voor het verslag van het tweeminutendebat
  • Zie hier voor het verslag van het commissiedebat van 15 december