VGS

In de overleggen die de VGS heeft met politici, OCW en de PO-Raad, komt regelmatig de vraag naar boven of de bekostiging van scholen wel toereikend is. Zo is de onderbouwing van de hoogte van de vergoeding voor de materiële instandhouding gebaseerd op verouderde criteria. Vandaar dat de VGS blij is met het onderzoek dat in opdracht van OCW door McKinsey & Company wordt gedaan naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging.

Het is belangrijk dat de onderzoekers een goed beeld krijgen van de huidige situatie. De PO-Raad onderstreept dit. Zij vragen daarom zowel schoolbestuurders als directeuren en leerkrachten om de door hen opgestelde vragenlijst in te vullen. Ook is het van belang dat er een goed en representatief beeld van het onderwijsveld uit het onderzoek komt. De Raad is in de veronderstelling dat met de huidige bekostiging niet kan worden voldaan aan de ambities en verwachtingen die politiek, maatschappij en de schoolbesturen zelf van het onderwijs hebben.

De verschillende overleggen bij de PO-Raad, waaraan zowel de VGS als diverse schoolbestuurders uit de reformatorische achterban deelnemen, volgen de ontwikkelingen op de voet. We wijzen u erop dat een hoge respons van belang is om een goed beeld te krijgen van de huidige bekostigingssituatie en vragen u dan ook mee te doen aan dit onderzoek.

U vindt de vragenlijst op www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Invullen is mogelijk tot D.V. dinsdag 24 september 2019.

Privacy gewaarborgd

In eerste instantie leek de veiligheid van de enquête in het geding. In lid van profielorganisaties VOS/ABB had een datalek ontdekt. Op basis daarvan hebben zij bij het ministerie en bureau McKinsey & Company, dat de enquête in opdracht van OCW heeft gemaakt, aan de bel getrokken. Inmiddels is het probleem verholpen. Het ministerie van OCW garandeert dat de privacy is geborgd van mensen die de online enquête over doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging invullen. Dat heeft het ministerie nadrukkelijk laten weten. Wie de enquête invult, doet dat weliswaar op een openbaar toegankelijke webpagina, maar die pagina is alleen door derden te zien als die de unieke link kennen. De kans daarop is vrijwel nul en daarmee is dus volgens OCW de privacy geborgd.