VGS

De Kamer heeft vorig jaar november een motie aangenomen waarin gevraagd werd naar een onderzoek naar de tevredenheid van ouders over het bestaande schoolaanbod en schoolkeuzemotieven. De motie was ingediend in het licht van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen die het stichten van nieuwe scholen eenvoudiger wil maken. Verus en VGS hebben eerder hun eigen onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat ouders erg tevreden zijn over het schoolaanbod. Opvallend genoeg laat het door Dekker uitgevoerde onderzoek niet zien dat ouders ontevreden zijn met het huidige aanbod. Eerder is het een pleidooi voor keuzevrijheid.

Denominatie
De hoofdvraag van het onderzoek luidt wat de belangrijkste motieven en behoeften zijn van ouders en leerlingen bij het kiezen van nieuwe of bestaande scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe is een aantal analyses gedaan waaronder hoever ouders bereid zijn hun kinderen extra te laten reizen voor de denominatie van de voorkeur. Het blijkt dat bijna alle ouders een voorkeur hebben voor een bepaalde denominatie, pedagogisch-didactische visie of bijzonder kenmerk. Alle drie deze kenmerken worden door ouders belangrijk gevonden. Dus ook denominatie, in tegenstelling tot wat hierover weleens beweerd wordt.

Tevreden
Ook zijn er vragen gesteld wat de optimale school voor ouders en leerlingen is. Niet verrassend is dit de school met een combinatie van bovengenoemde factoren. Wanneer er in iedere buurt slechts één school zou staan die aansluit bij de gemiddelde voorkeuren van alle ouders, zou er volgens het onderzoek veel ontevredenheid zijn onder schoolkiezers. Uit het onderzoek komt niet naar voren dat ouders ontevreden zijn met het huidige aanbod. Opvallend is dat Dekker dat wel suggereerde bij indiening van de wet meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Wel is er behoefte van ouders naar pedagogisch-didactische variatie, maar dat is binnen het huidige stelsel al volop mogelijk en zichtbaar.

Noodzaak
Dekker schrijft in de begeleidende brief bij het onderzoek dat ouders over het algemeen tevreden zijn maar dat hij desondanks ruimte ziet voor verbetering van het scholenaanbod. Gezien de grote tevredenheid van ouders over het huidige schoolaanbod zien Verus en VGS geen dringende noodzaak voor deze stelselwijziging die bovendien de nodige ongewenste neveneffecten veroorzaakt. Het betere is hier de vijand van het goede.