VGS

Het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs verkent de betekenis van vrijheid van onderwijs in deze tijd. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal vraagstukken in het onderwijs, zoals segregatie en tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan? De raad nodigt u uit om mee te denken over dit thema en vraagt specifiek uw mening over de volgende kwesties: 

  • Hoe kijkt u aan tegen de relatie tussen vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij meer vrijheid voor scholen/schoolbesturen? Of is juist meer overheidsinvloed nodig? En zo ja, op welke onderdelen? 
  • Leidt de vrijheid van onderwijs – overal in het land – tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? Wat betekent de vrijheid van onderwijs voor een gevarieerd aanbod als leerlingaantallen dalen? Hoe pakt een gevarieerd onderwijsaanbod volgens u uit voor sociale cohesie in de samenleving? 
  • Hoe verhoudt de vrijheid van onderwijs zich tot toegang op goed onderwijs voor alle kinderen? Hoe pakt de vrijheid van schoolbesturen om veel zelf te beslissen volgens u uit voor segregatie in het onderwijs? 

 

Maak daarbij a.u.b. van de gelegenheid gebruik om te onderstrepen waarom de huidige onderwijsvrijheid voor u waardevol is en waarom die moet blijven. En zijn er mogelijkheden om de onderwijsvrijheid te moderniseren zonder de ruimte voor Bijbelgetrouw onderwijs te beperken? 

Bijdrage gevraagd

De vrijheid van onderwijs is de basis van ons onderwijsbestel. Hierin is de ruimte voor het christelijk-reformatorisch onderwijs geborgd. Een belangwekkend onderwerp dus. Lever daarom ook uw bijdrage! De Onderwijsraad ziet uw inhoudelijke inbreng graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar onderwijsvrijheid@onderwijsraad.nlOok wij zijn benieuwd naar uw zienswijze. Daarom vragen we u deze ook te versturen naar k.degroot@vgs.nlDe opbrengsten hiervan gebruiken wij graag bij onze interne bezinning op de toekomst van artikel 23 van de Grondwet.  

Reageren is mogelijk tot 15 september. VGS zal ook een bijdrage leveren en deze later publiceren op de website. 

Meer informatie over dit adviestraject vindt u hier.