VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

De raad adviseert minister Slob de aandacht nu vooral te richten op de opvang van kinderen en jongeren in een instabiele of onveilige thuissituatie. Vervolgens kan ingezet worden op een goede herstart van scholen en op het inlopen van achterstanden binnen de reguliere schooltijd en -context, zodra leerlingen weer naar school kunnen. Om schoolbesturen en scholen daarbij te ondersteunen raadt hij aan om een centraal informatie- en ondersteuningsknooppunt in te richten, onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie. 

Concreet worden aan de minister de volgende tien aanbevelingen gedaan: 

Opvang van kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituatie

  1. Verschaf snel duidelijkheid over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen.
  2. Zorg ervoor dat iedereen weet dat zij onder dezelfde uitzondering vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
  3. Spreek gemeenten en schoolbesturen stevig aan als ze achterblijven in acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.
  4. Borg en versterk de inzet voor deze kinderen en jongeren als scholen ook na de meivakantie dicht blijven; onder andere door programma’s met een rijk en breed aanbod.
  5. Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan die kunnen bijspringen om de opvangfunctie in stand te houden.

Voorbereiding op de periode dat leerlingen weer naar school gaan

  1. Spoor schoolbesturen en scholen aan zich voor te bereiden op de periode waarin leerlingen weer naar school gaan en ondersteun hen hierbij.
  2. Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie dicht blijven.
  3. Zorg voor een ‘intelligent opening-up’. Leer hierbij van anderen.

Delen van informatie, ervaringen en goede praktijken

  1. Bouw de huidige initiatieven tot kennis- en ervaringsdelen uit tot één centraal informatie- en ondersteuningsknooppunt.
  2. Verbind aan dit knooppunt een helpdesk met de mogelijkheid van maatwerkondersteuning voor scholen.

In juni komt de Onderwijsraad met een tweede advies over wat gedaan kan worden om de gevolgen van de huidige crisis voor het onderwijs te ondervangen. In dat advies zullen ook andere onderwijssectoren aan bod komen en wordt ingegaan op de consequenties voor het nieuwe schooljaar. 

NAAR CORONA-OVERZICHT