VGS

Begin januari 2020 hebben de vakbonden en de PO-raad een akkoord gesloten voor een nieuwe cao PO (2019-2020). Deze CAO kent een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020. In een eerder artikel werden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In dit bericht vindt u handige documenten, geactualiseerde modellen en praktische handreikingen voor de implementatie van deze CAO. De punten die actie van de werkgever vragen op korte termijn, worden expliciet benoemd.

Via de site van de PO-Raad zijn nog meer voorbeeld OOP-functies beschikbaar. Met name de inschaling van directeuren zal de nodige vragen oproepen, niet in het minst omdat de nieuwe salarisschalen in feite een verslechtering van de arbeidsvoorwaardelijke positie van directeuren inhoudt. In samenwerking met Paul Janssen van Leeuwendaal en een speciaal hiertoe vanuit het bestuurdersnetwerk PO ingerichte werkgroep ‘directiebeloning’ werken we hard aan een handreiking directie-inschaling (binnenkort beschikbaar).
Indien herinschaling leidt tot een verslechtering van de inkomenspositie van de directeur (daarbij ook lettend op werknemers salarisperspectief voor de toekomst), dan is de werkgever gehouden deze inkomensteruggang voor zittende directeuren te repareren. De in dit verband te maken afspraken worden vastgelegd in een addendum (format binnenkort beschikbaar).

  • Achtergronden en handvatten voor het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken zijn te vinden in de handreiking arbeidsvoorwaardengesprek (binnenkort beschikbaar).
  • Ons advies is om ter vervanging van de in de cao regeling omtrent vergoeding van verhuiskosten en zakelijke reis- en verblijfkosten deze conceptregeling kostenvergoedingen (binnenkort beschikbaar) in afstemming met de P(G)MR vast te stellen. Dit regeling kan tezamen met de vergoedingsregelingen die onderdeel uitmaken van de WKR één regeling voor kostenvergoedingen vormen.

Voor verdere ondersteuning bij het actualiseren van het functieboek, of bij het opstellen van schoolspecifiek beloningsbeleid, kunt u contact opnemen met onze HRM adviseurs. Dat geldt ook als het bijvoorbeeld gaat om advies omtrent de gevolgen van de gewijzigde regels rondom bedrijfseconomisch ontslag. Ook kunt u voor korte vragen over de cao gebruik maken van onze helpdeskservice.