VGS

Het nieuwe model brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Een aantal in het oog springende wijzigingen op een rij:

  • De rol, taken en rechten van de vertrouwenspersoon worden uitgebreider vastgelegd in de regeling en toegelicht in de artikelsgewijze toelichting. Zo is vanaf nu opgenomen dat de interne vertrouwenspersoon de klager kan begeleiden bij het indienen van de klacht en de verdere klachtprocedure, de vertrouwenspersoon uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar taak niet dient te worden benadeeld, hij/zij onafhankelijk is en niet in relatie staat tot medewerkers van de school en in beginsel gehouden is geheimhouding in acht te nemen. Een verdere uitleg ten aanzien van de rol van de vertrouwenspersoon wordt heel duidelijk gegeven in de artikelsgewijze toelichting. Een zaak voor scholen om de vertrouwenspersoon hierover te informeren.
  • Er is een nieuw artikel toegevoegd dat zowel het bevoegd gezag als personeelsleden verplicht, met inachtneming van vertrouwelijkheid, door de klachtencommissie gevraagde informatie te verstrekken.
  • De verplichting van het bevoegd gezag de verweerder in de gelegenheid te stellen zich mondeling en/of schriftelijk te verweren, alvorens een beslissing te nemen op het advies van de klachtencommissie, is niet langer opgenomen in de regeling.

 

We adviseren de scholen gebruik te maken van dit model. Om de identiteit een plaats te geven in het document, heeft de VGS wederom een preambule bij de klachtenregeling opgenomen, waarin wordt verwezen naar de route van Mattheüs 18 en de noties uit het identiteitsprofiel. Hier kunt u het nieuwe model downloaden.

Vragen? Neem gerust contact op met ondergetekende.