VGS

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet behandelt de Tweede Kamer morgenavond de nieuwe Transgenderwet, die het makkelijker maakt (ook voor jongeren en kinderen) om de wettelijke registratie van hun geslacht te veranderen. Wij maken ons hier grote zorgen over, omdat deze nieuwe wet leerlingen, ouders en scholen raakt. Onderstaand zetten wij onze zorgen kort uiteen.

Sprong in het diepe

Er is een ongekende groei van het aantal aangemelde patiënten. De oorzaken hiervan, vooral van jonge meisjes, zijn volgens het Radboud UMC en minister Kuipers nog grotendeels onbekend. Dit maakt de nieuwe Transgenderwet een sprong in het diepe. Uit studies blijkt bovendien dat een groot deel van de kinderen met genderdysforie daar voor of tijdens de puberteit overheen groeit. ‘Watchful waiting’ wordt dan ook aanbevolen. Deskundigen waarschuwen ervoor om jongeren zonder diagnose in ‘sociale transitie’ te laten gaan (waar de juridische transitie onderdeel van is), daar dit kan werken als een ‘selffulfilling prophecy’. Jonge leerlingen en hun ouders raden we dan ook aan de ontwikkeling van de genderidentiteit van de leerling de tijd te gunnen. De gevoelens zijn echt en moeten serieus genomen worden, maar er hoeven nog geen conclusies uit getrokken te worden of onomkeerbare beslissingen genomen te worden.

Ouders vs kinderen

Als een leerling met gevoelens van genderdysforie naar buiten treedt, is daar veel aan vooraf gegaan. We beseffen dat dit veel met een leerling doet en goede begeleiding vanuit de school nodig is. De positie van de ouders is daarin wat ons betreft van belang. In de nieuwe wet spelen de ouders of voogden, als een kind zestien jaar of ouder is, echter geen enkele rol in de procedure. Bij kinderen jonger dan zestien jaar is het oordeel van de ouders/voogden ook niet doorslaggevend, maar velt de rechtbank een oordeel. Een kind heeft op heel veel terreinen geen zelfbeschikking, maar staat onder ouderlijk gezag. Het is wat ons betreft niet verstandig om een kind in zo’n complex proces zelfbeschikking toe te kennen. Hiermee worden ouders en kind mogelijk tegenover elkaar geplaatst.

Sekse problematiseren

Organisaties als COC en Rutgers bieden lesmateriaal aan waarin kinderen al op de lagere school worden uitgedaagd om hun sekse te problematiseren. In het Genderdoeboek voor Scholen van TNN wordt geadviseerd tijdens de biologieles niet te spreken over mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem. Dit levert onnodig verwarring op bij leerlingen. Die verwarring kan voor kinderen vergaande consequenties hebben als de bestaande zorgvuldigheidstoetsen worden weggenomen. Daarnaast levert deze ontwikkeling pedagogische verlegenheid op bij leerkrachten. Het wordt voor scholen onduidelijk hoe ze nog met leerlingen moeten omgaan. Het recht van het individu dreigt hiermee ten koste te gaan van het collectief.

Als christelijk-reformatorisch onderwijs willen we graag rechtdoen aan de problematiek van het individu, maar willen we ook vasthouden aan de heilzame ordening van man en vrouw overeenkomstig de Bijbel. Voor uitgebreidere bezwaren tegen de nieuwe wet verwijzen we u graag naar de campagne van gendertwijfel. Zie hiervoor www.gendertwijfel.nl en de bijlage. Hierin vindt u het manifest, een achtergrondartikel en antwoorden op critici van de campagne.

Ten slotte wensen we u graag Gods onmisbare zegen en wijsheid toe in uw werk.

 

Hoogachtend,

Pieter Moens (bestuurder Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs)

Christiaan Bijl (beleidsadviseur sociale veiligheid)