VGS

Momenteel geldende bekwaamheidseisen

Sinds 2006 gelden er bekwaamheidseisen voor leraren. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel ingegaan. Met deze bekwaamheidseisen kunnen leraren zelf zicht op hun bekwaamheid hebben, blijven houden en hun ontwikkelingen goed afstemmen met hun collega’s en op het beleid van hun school.
De huidige geldende bekwaamheidseisen zijn beter bekend als de 7 SBL-competenties.

Nieuwe bekwaamheidseisen per 1 augustus 2017

In de wet BIO staat dat de bekwaamheidseisen actueel moeten blijven. Hiertoe doet de Onderwijscoöperatie eens in de zes jaar een voorstel aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat is dan ook gebeurd.

Het definitieve Voorstel Herijking bekwaamheidseisen is in juni 2014 aan de minister van OCW overgedragen. De minister heeft het voorstel geheel overgenomen. In april 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur, waarmee de herijkte bekwaamheidseisen worden ingevoerd, gepubliceerd in het Staatsblad (Staatsblad 148, jaargang 2017). Het is de bedoeling dat de nieuwe bekwaamheidseisen per 1 augustus 2017 gaan gelden.

De kern van de nieuwe bekwaamheidseisen is dat er niet meer wordt gewerkt met competenties waarbij kennis en kunde worden gekoppeld aan handelen en effecten, maar dat er een onderscheid  wordt gemaakt tussen kennis en kunde op het gebied van pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Voordeel hiervan is dat de vakinhoudelijke component meer gewicht krijgt. De algemene aspecten van professionele bekwaamheid domineren in dit voorstel minder de specifiek beroepsinhoudelijke. Daarnaast zou met deze nieuwe definities de concreetheid toenemen en daarmee de toetsbaarheid.

Samengevat zijn de uitkomsten van de herijking:

  • Meer focus op de kern van het beroep door nieuwe (en voor docenten herkenbare) indeling vakinhoudelijk, vakdictatisch en pedagogisch.
  • Aan de hand van de nieuwe eisen kan beter worden duidelijk gemaakt of de leraar bekwaam is en dit aan de hand van toetsbare eisen.

Wat kunt u van de VGS verwachten?

Onze adviseurs kunnen met u meedenken over de praktische vertaalslag van de herijkte bekwaamheidseisen in uw personeelsbeleid. Met name als het gaat om de verankering van de nieuwe bekwaamheidseisen in de gesprekkencyclus vraagt deze ontwikkeling veel van u als schoolleider.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onderstaande.