VGS

De podcast is te beluisteren op het kanaal van René Peters, o.a. op Spotify en Apple Podcasts. In totaal zijn er 10 podcasts opgenomen. De gesprekken vonden plaats in aanloop naar de presentatie van een initiatiefnota van CDA en SGP over het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Onderwijs en ouders kunnen niet zonder elkaar, vinden beide parlementariërs. Peters: ‘Alleen samen kunnen school en ouders het doel van het onderwijs bereiken: de opvoeding van de kinderen. Onderwijs en ouders zijn eigenlijke educatieve partners.’

Toch spreekt een nauwe samenwerking tussen school en ouders niet vanzelf. Bisschop: ‘We merken dat school en thuis vaak gescheiden werelden zijn. Ook lijkt vaak sprake van een consumentencultuur, waarin ouders klanten van het onderwijs zijn.’

Peters en Bisschop presenteren daarom een initiatiefnota met voorstellen om de relatie tussen school en ouders te versterken: onderwijs met ouders.

Medezeggenschap herzien

Het doel van de initiatiefnota is dat school, ouders en leraren als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Peters: ‘Ouders kunnen niet de afnemers van het ‘product’ onderwijs, maar zijn zelf ook mede verantwoordelijk. De overheid moet dat bevorderen en mogelijk maken.’

De initiatiefnemers stellen daarom onder andere voor om de medezeggenschap te herzien om ervaring op te doen met speciale ouderraden. Ook willen ze meer mogelijkheden bieden om onderwijs op kleinere schaal te kunnen behouden. Bisschop: ‘Het valt ons op dat in de gesprekken het onderwerp schaalgrootte telkens naar voren kwam. Dat willen we serieus nemen.’

De Kamerleden willen bijvoorbeeld meer mogelijkheden creëren om een school over te dragen, meer alternatieven voor een bestuurlijke fusie en een duidelijk initiatiefprocedure voor schaalverkleining.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van hun kind(eren)

Liefdevolle omgeving

De VGS is een warm voorstander van ouderbetrokkenheid. ‘Ouders zijn immers primair verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van hun kind(eren)’, aldus Moens. ‘Een kind heeft er recht op om op te groeien in een zorgzame en liefdevolle omgeving, samen met zijn of haar biologische ouders. Investeer daarom in gezinnen in plaats van in vroeg- en voorschoolse educatie en kinderopvang waar kinderen op steeds jongere leeftijd naar toe gaan. Steek bijvoorbeeld geld in opvoedingsondersteuning, werk aan trouw in relaties en aan het voorkomen van echtscheidingen.’

Om kinderen op te voeden tot burgers die een bijdrage kunnen leveren aan onze pluriforme samenleving is een veilig opvoedklimaat nodig, gebaseerd op eenduidigheid in opvoeding en onderwijs. Dat versterkt de identiteitsontwikkeling van kinderen. Ons onderwijsbestel – met zijn royale keuzevrijheid qua richting en inrichting van het onderwijs – is daarop ingericht. Onder meer reformatorische scholen werken nauw samen met de ouders van hun leerlingen aan een veilig schoolklimaat. Tijdens de coronacrisis is eens te meer gebleken hoe belangrijk de relatie ouders-school is: we hebben elkaar hard nodig.