VGS

Door het ministerie van OCW is een notitie opgesteld, waarin een toelichting gegeven wordt op de herverdeeleffecten die deze vereenvoudiging met zich mee kan brengen. Daarnaast is een Excelbestand opgesteld, waarin op bestuurs- en schoolniveau nagegaan kan worden welke herverdeeleffecten de vereenvoudiging ongeveer heeft. Gerekend wordt met de leerlingenaantallen van de teldatum 1 oktober 2021. Het model geeft een goede indicatie; de werkelijke herverdeeleffecten kunnen echter nog enigszins wijzigen, omdat nog niet alle budgetten in de berekening zijn meegenomen.

In elk tabblad van het model is een gele cel zichtbaar, waar de instellingscode van een bestuur of school ingevoerd kan worden. Vervolgens wordt er in de tabellen daaronder aangegeven wat het bestuur of de school in de huidige situatie krijgt en wat het, gelet op de gemaakte voorbehouden, in de nieuwe situatie zou krijgen. De toelichting van OCW kunt u hier downloaden. Het Excelbestand is hier te vinden.