VGS

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Wiersma op de vele vragen, die de Tweede Kamer heeft gesteld nu de eerste aanvraagprocedure in 2020 is doorlopen. Van de 102 initiatieven, die in de voorfase zijn ingediend, zijn uiteindelijk 56 formele aanvragen overgebleven, waaronder die van de nieuwe reformatorische basisschool te Kesteren. Vóór 1 juni 2022 vernemen deze aanvragers van DUO of deze nieuw op te richten scholen aan de wettelijke voorwaarden hebben voldaan en dus per 1 augustus 2023 bekostigd zullen worden.

Veel vragen vanuit de Tweede Kamer betroffen de vraag of de nieuwe wet mogelijk segregatie zou bevorderen. Een vraag, waarover ook tijdens de parlementaire behandeling in de beide Kamers in 2019 veel over gesproken is. De minister geeft aan dat het kabinet zich zorgen maakt over segregatie. Hij wijst in zijn antwoord op de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie, die in 2020 naar de Tweed Kamer is gestuurd. Onderdeel van deze aanpak zijn de afspraken die scholen en gemeenten hierover dienen te maken in het gezamenlijk overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). De inspectie is bezig het toezicht op de LEA te verbeteren.

In 2020 heeft minister Slob de Tweede Kamer zijn beleidsreactie gestuurd op het onderzoek van Oberon over toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs. Daaruit bleek dat de meeste scholen integer omgaan met het toelaten van leerlingen, maar dat er ruimte is voor verbetering in helderheid en vindbaarheid van het toelatingsbeleid. Met name ouders met een lage sociaaleconomische status zouden van die verbeteringen kunnen profiteren. Een brief, met handvatten voor scholen om hun toelatingsbeleid tegen het licht te houden, is in 2021 niet verzonden vanwege schoolsluitingen en heropening van het fysieke onderwijs. Het kabinet verwacht deze brief snel te versturen.