VGS

Minister Slob gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op deze casus. Hij geeft aan dat het aantal leerlingen op de school al drie jaar onder de opheffingsnorm ligt. Ook bericht hij dat de school door de Inspectie van het onderwijs als onvoldoende is beoordeeld. De combinatie van klein en kwalitatief onvoldoende is kwetsbaar gebleken, zo geeft de minister aan. Hij roept de schoolbesturen op om proactief aan de slag te gaan en te zorgen voor goede, toekomstbestendige scholen.

Voortbestaan op basis van wettelijke uitzonderingsmogelijkheid

Ook binnen de VGS-achterban zijn er diverse kleinere scholen. Sommigen vallen onder een bestuur, dat meerdere scholen beheert. Andere kleine scholen zijn eenpitter. Soms kunnen deze scholen, met een beroep op een wettelijke uitzonderingsbepaling, voortbestaan ondanks het gegeven dat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm is gekomen. De VGS denkt graag met u mee, juist wanneer ook het leerlingenaantal van uw school richting de gemeentelijke opheffingsnorm gaat. De VGS is dankbaar dat deze wettelijke mogelijkheden in de wet verankerd zijn. Op die wijze kan er soms een reformatorische basisschool voortbestaan, die de enige is in een wijde omgeving.

VGS hecht veel waarde aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het reformatorisch onderwijs!

Voordelen kleine scholen

Als voordeel van een kleine school wordt vaak genoemd dat leerlingen veel en persoonlijke aandacht ontvangen. Ook kan de kleinschaligheid de sociale ontwikkeling van de leerlingen ten goede komen. Vanwege de korte lijnen die er zijn, kan er slagvaardig worden opgetreden.

Risico’s kleine scholen

Er zijn echter ook risico’s te benoemen. Kleine scholen kunnen kwetsbaar zijn op punten als de continuïteit en de financiële situatie. Ook het werken met combinatiegroepen vraagt veel van leerkrachten. Daarnaast wordt steeds vaker de vraag gehoord hoe de relatief hoge kosten per leerling van een kleinere school zich verhouden tot de lagere bekostiging per leerling van een gemiddelde basisschool. De vraag is dan of de overheid de financiële middelen wel doelmatig inzet, gelet op de beperkte schaalgrootte van een kleine school.

Reactie VGS

Het moge duidelijk zijn dat de VGS veel waarde hecht aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het reformatorisch onderwijs. Daaraan dragen ook kleine scholen bij. De VGS vraagt hiervoor in de diverse overleggen met politici en het ministerie van Onderwijs regelmatig de aandacht. Om de genoemde kwetsbaarheid van kleine scholen te ondervangen, stimuleert de VGS samenwerking tussen scholen en besturen onderling. Veel kleinere scholen werken dan ook intensief samen in een federatie of coöperatie. In sommige situaties is gekozen voor een bestuurlijke fusie, om op die wijze de risico’s voor kleinere scholen te beperken.

Artikelenserie

Gelet op het belang van dit onderwerp is de VGS van plan om over enkele weken een aantal korte artikelen te publiceren, waarin nader wordt ingegaan op dit thema. Daarbij zal het perspectief van schoolbesturen die met het vraagstuk over schaalvergroting worstelen, als uitgangspunt genomen worden. De VGS hoopt dan ook de opgedane praktijkervaring met u te delen.