VGS

Ondanks de demissionaire status van het kabinet had de Tweede Kamer toch om een beleidsreactie van de minister gevraagd. De minister schetst enkele verbeteringen, die hij nu reeds in gang heeft gezet. Met betrekking tot de voorstellen vanuit het rapport, die op de langere termijn zien, geeft de minister aan dat deze de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. Het is aan het volgend kabinet deze uitwerkingen op zich te nemen.

Waardering

De VGS waardeert het dat minister Slob opmerkt dat het belang van goede schoolgebouwen moeilijk kan worden overschat. Hij erkent dat de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting groot, divers en in veel gevallen ook bijzonder nijpend zijn. Daarom zal echt werk moeten worden gemaakt van betere onderwijshuisvesting. Het huidige stelsel van onderwijshuisvesting is volgens de minister toe aan structurele verbetering. De VGS deelt deze visie van de minister. Alleen daardoor kunnen betere leerprestaties, gelijke kansen, inclusiviteit en een veilige en gezonde leer- en werkomgeving worden gerealiseerd. Echter, ook op het gebied van verduurzaming van schoolgebouwen wacht nog een grote opgave. In dat licht bezien, verrast het de VGS dat er in het coalitieakkoord niets staat over schoolgebouwen. En dat terwijl het hierboven genoemde rapport duidelijk maakt dat er miljarden euro’s extra nodig zijn om de gestelde klimaatdoelen van 2050 te kunnen halen.

Wetsvoorstel

Het eerder door de minister aangekondigde wetsvoorstel zal naar verwachting in de eerste maanden van 2022 voor internetconsultatie worden voorgelegd. In dit wetsvoorstel wordt de governance-relatie voor onderwijshuisvesting aangepast. Dit heeft betrekking op de volgende zaken:

  • Gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan vast te stellen. Schoolbesturen worden verplicht een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.
  • Renovatie wordt als volwaardig alternatief voor nieuwbouw aangemerkt.
  • Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs zal in beginsel worden opgeheven.

Over deze punten heeft de VGS in eerdere overleggen met PO- en VO-Raad gesproken. De hoofdlijn van de voorstellen kan de VGS ondersteunen. Wel is de VGS benieuwd naar de verwoording van en de toelichting op de voorstellen, onder meer als het gaat over de reikwijdte van het vervallen van het investeringsverbod.

De minister voorziet een mogelijke handelingsverlegenheid bij schoolbesturen, wanneer het investeringsverbod wordt opgeheven. Hij geeft aan dat momenteel samen met de PO- en VO-Raad en de VNG een handreiking wordt ontwikkeld. Deze komt beschikbaar, zodra deze wetgeving in werking treedt.

Vragen?

De VGS is graag bereid met u mee te denken over specifieke huisvestingsvragen, die betrekking hebben op uw school. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.