VGS

De nieuwe regeling is bedoeld om schoolgebouwen met de meest urgente ventilatieproblematiek aan te pakken en eventueel flankerende energiebesparende maatregelen te nemen. De regeling bestaat uit twee delen: de basisregeling en een vangnet. De basisregeling borduurt voort op SUVIS (cofinanciering: 30 procent financiering door het Rijk, 70 procent eigen bijdrage). Er kan gebruik gemaakt worden van het vangnet als cofinanciering geen optie is en het ventilatieprobleem urgent is. Bij de vangnetregeling is 60 procent subsidie aan te vragen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verplicht bezoek van het hulpteam ventilatie;
  • Twee weken lang meten van de CO2-concentratie op school. Hieruit komt een urgentiescore die nodig is om een subsidieaanvraag in te dienen.

Het bezoek en de meting worden gratis uitgevoerd door Ruimte-OK. Via ventilatiehulp.nl is meer informatie te verkrijgen. Verder is het onder meer verplicht om de begroting, die u bij de aanvraag indient, ter kennisgeving te delen met de gemeente.

Kies ik voor basis of vangnet?

Indien er sprake is van voldoende eigen vermogen en de gemeente bereid is om deel te nemen middels voldoende cofinanciering dan is de basisregeling toereikend. Er wordt verzocht dan géén aanvraag te doen voor de vangnetregeling. Deze laatste regeling is enkel bedoeld voor scholen met onvoldoende financiële middelen of een urgent ventilatieprobleem. Per schoollocatie kan óf de basis- óf de vangnetregeling worden aangevraagd, niet allebei. De aanvragen voor de basisregeling worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Blijkt het ventilatieprobleem toch minder urgent te zijn dan andere aanvragen dan kan de aanvraag voor de vangnetregeling worden afgewezen. Indien deze aanvraag wordt afgewezen kunt u niet alsnog een aanvraag indienen voor de basisregeling.

De basissubsidie betreft 25 miljoen euro. Deze is van 18 juli tot en met 31 oktober van dit jaar beschikbaar. Voor het eerste tijdvak van de vangnetregeling geldt 18 juli tot en met 30 september. Van de vangnetregeling volgen nog een tweede (van 1 oktober tot  31 december) en een derde (1 januari tot en met 31 maart 2023) tijdvak, waarbij 38 miljoen euro per tijdvak beschikbaar is.

Vanaf 18 juli kunt u de subsidie aanvragen bij DUS-I. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden om subsidie aan te vragen vindt u op de website van het ministerie van OCW.

 

Bron: Nieuwsbrief ministerie van OCW juli 2022.