VGS

De conceptvoorstellen van de negen teams zijn vandaag, dinsdag 7 mei, gepubliceerd. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

Waarom is belangrijk om mee te doen aan deze feedbackronde?

 • Dit is de laatste keer dat het kan. Na 11 augustus worden de definitieve voorstellen geschreven en aangeboden aan politiek Den Haag.
 • De voorstellen die de teams doen, zijn mogelijk van invloed op wat er in de nabije toekomst op onze scholen moet worden onderwezen.
 • Wij geloven dat Gods Woord en wet van betekenis zijn voor iedereen. Dat zou dus moeten doorwerken en terugkomen in het curriculum. Via uw input kunt u daaraan bijdragen.
 • U kunt beoordelen of de voorstellen zich inderdaad beperken tot wat er op school minimaal aan bod moet komen, en of scholen vrij zijn om te bepalen hoe ze dat doen.
 • Een van de doelen van deze herziening is de overladenheid van het curriculum terug te dringen. Lukt dat voldoende en krijgen scholen (meer) ruimte om een deel van hun lesprogramma zelf in te vullen?
 • Ten slotte willen de ontwikkelteams graag van u horen of hun voorstellen consistent en samenhangend zijn.

Hoe kunt u meedoen?

 • Feedback geven kan via deze pagina.
 • Daar kunt u een of meer voorstellen downloaden.
 • Bij ieder voorstel is een reeks vragen opgesteld. Die kunt u beantwoorden.
 • Aan het einde is er de mogelijkheid om desgewenst aanvullende opmerkingen te plaatsen.

Wat doet de VGS?

 • Net als bij eerdere feedbackrondes zal de VGS in elk geval weer reageren op de voorstellen rond burgerschap en mens & maatschappij.
 • De VGS benadert actief enkele gremia in onze achterban (federaties, bestuurdersoverleggen) om extra feedback vanuit onze kring op te halen.
 • Wij roepen alle christelijk-reformatorische scholen op om mee te doen aan deze laatste feedbackronde: hoe meer reacties er vanuit onze gezindte binnenkomen, hoe meer gewicht dat in de schaal legt.

Wat gebeurt er na 11 augustus?

 • Na 11 augustus worden de definitieve voorstellen geschreven en uiterlijk in de loop van oktober aangeboden aan politiek Den Haag.
 • Enkele weken daarna komt het kabinet met een reactie. In een brief aan de Kamer schetste minister Slob (Onderwijs) deze vervolgstappen:
  • “De opgeleverde opbrengsten vormen het gezamenlijk vertrekpunt voor een verwerking tot onderwijsdoelen voor het po en de onderbouw van het vo. Hierbij is een grote rol van onderwijsprofessionals wederom essentieel: de inzet van vele scholen en leraren zal nodig zijn om het geheel aan bouwstenen en conceptdoelen goed te toetsen in de onderwijspraktijk. Hierbij moet zorgvuldig worden bezien of de doelen voldoende richtinggevend zijn, de overladenheid van het curriculum voldoende wordt beperkt en de resultaten uitvoerbaar zijn in de praktijk. Op basis van deze ervaringen kunnen noodzakelijke bijstellingen en aanscherpingen nog plaatsvinden;
  • voor de bovenbouw van het vo biedt het advies van de CG per leergebied een visie, grote opdrachten en aanbevelingen. Er is nog aanvullende ontwikkeling noodzakelijk om tot aangepaste onderwijsdoelen te komen voor de verschillende schoolsoorten. Hierbij is een goede aansluiting op de bovengenoemde uitwerking voor po en onderbouw vo van groot belang. Bij dit vervolg worden de adviezen van de vakverenigingen en het vervolgonderwijs betrokken;
  • in lijn met het recente advies van de Onderwijsraad wil ik bezien hoe in de toekomst een meer voortdurend proces van curriculumontwikkeling kan worden ingericht.”