VGS

De negen ontwikkelteams hebben eerst voor elk van de negen leergebieden (Burgerschap, Nederlands, Engels/Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij) een visie uitgewerkt. Daaraan zijn zogenoemde grote opdrachten gekoppeld. Die worden uitgewerkt naar bouwstenen.

Die bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voorgezet onderwijs. En de bouwstenen worden ten slotte uitgewerkt naar kerndoelen en eindtermen.

De negen teams hebben in december een begin gemaakt het met het opstellen van de bouwstenen, maar ze zijn nog niet klaar. Wel leggen zeven teams (Burgerschap, Nederlands, Engels/Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport) hun tussentijdse ideeën alvast digitaal aan iedereen voor. Zie voor hun ideeën en voor de mogelijkheid om er op te reageren deze site.

Christelijk geluid

De VGS wil in ieder geval reageren op de ideeën van het ontwikkelteam Burgerschap. Dat doen we, omdat we het belangrijk vinden dat bij de totstandkoming van de bouwstenen voor een nieuw curriculum een christelijke visie wordt ingebracht en meegenomen.

Om aan dat christelijke geluid meer volume te geven, is het nodig dat zoveel mogelijk mensen uit het christelijke onderwijsveld feedback leveren. De VGS roept daarom iedereen uit zijn achterban op om te reageren op het werk van een of meer ontwikkelteams. Juist in deze fase, omdat er nu nog gelegenheid is om op de inhoud bij te sturen of om met aanvullingen en verbeteringen te komen.

Extra fase

Minister Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de opbrengsten van de negen ontwikkelteams komend voorjaar moeten worden afgerond. Daarmee is het verhaal nog niet uit: anders dan aanvankelijk voorzien, komt er een fase bij.

Slob wil dat na de publicatie van de opbrengsten de tijd wordt genomen om het geheel aan opbrengsten met het onderwijsveld te bespreken. Dan is er dus opnieuw de gelegenheid om feedback te geven, maar dan op het totaal. Slob vraagt de OESO en de SER om een reflectie op de opbrengsten.

De ontwikkelteams kunnen in diezelfde periode dan de samenhang tussen hun negen leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen verder aanscherpen. Dat betekent dat het uiteindelijke advies van de negen teams pas na de zomer klaar zal zijn.