VGS

Minimale eisen aan regeling
Volgens de nieuwe wet gaat het bij een misstand onder andere om de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift of een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie vanwege onbehoorlijk handelen of nalaten. In de wet is vastgelegd wat in ieder geval in de klokkenluidersregeling in moet zijn opgenomen:

  • op welke manier met de interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer er sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan);
  • bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil;
  • dat uw werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen.

Huis voor Klokkenluiders
Een werknemer moet eerst een interne melding doen bij zijn werkgever. Als dat onverhoopt niet tot een oplossing komt, kan hij pas een melding doen bij een externe instantie, zoals de onderwijsinspectie of toezichthouder. Nieuw is per 1 juli jl. het door de overheid opgerichte Huis voor klokkenluiders. Een werknemer kan bij dit Huis advies krijgen als hij een misstand vermoedt die werkgerelateerd is. In uitzonderlijke gevallen is een melding daar ook mogelijk. De mogelijkheid om het Huis voor klokkenluiders te benaderen en in te schakelen heeft de wet beperkt tot de werknemers. Ouders en leerlingen kunnen deze weg niet bewandelen. De klokkenluidersregeling biedt de kaders aan waarbinnen een melding gedaan kan worden en hoe de organisatie daarmee moet omgaan.

Implementatie klokkenluidersregeling
De werkgever moet de werknemers informeren over de klokkenluidersregeling van de school. Gezegd moet worden binnen welke omstandigheden een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld, en wat de rechtsbescherming van de werknemer daarbij is. Wat de rol van de (G)MR betreft, ligt het voor de hand dat die beschikt over een instemmingsrecht conform de regels op het gebied van veiligheidsbeleid (art. 10 onder e WMS). Wij adviseren dan ook om de door het bevoegd gezag vastgestelde concept klokkenluidersregeling ter instemming aan de MR voor te leggen.

Via deze site zullen we u informeren zodra het model beschikbaar is.