VGS

In deze Kamerbrief gaan Van Engelshoven en Slob in op het recente advies Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden van de Onderwijsraad. Ze zetten de komende tijd ‘concrete stappen’ om onderwijsbesturen aan te zetten tot een uitgebreidere verantwoording van hun financiële keuzes.

Zo komen er ten eerste openbare benchmarks op financiële kerngegevens. Besturen moeten daarin inzichtelijk maken hoe ze hun middelen over de scholen verdelen (op BRIN-niveau). Ook moeten ze aangeven hoe groot de reserve is en hoeveel bestuurskosten ze maken. De bewindslieden schrijven daarbij dat ze schoolbesturen bij het inrichten van deze verplichte, financiële benchmark voor alle onderwijssectoren ‘de ruimte willen geven om het verhaal achter de cijfers te vertellen. Enkel het openbaar maken van financiële gegevens leidt nog niet tot het goede gesprek dat gevoerd moet gaan worden, maar is wel een randvoorwaarde. Het gaat om de keuzes die besturen maken en waarom zij dit doen.’

Ten tweede moeten schoolbesturen ‘steviger inzetten op beleidsrijk begroten’: ze moeten uitleggen hoe ze de financiële middelen uit de lumpsum inzetten om hun doelen te bereiken.

Van Engelshoven en Slob zetten daarnaast stappen om de positie van de medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Die krijgen, om te beginnen, instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Hiertoe komen ze binnen afzienbare tijd met een wetsvoorstel.

Op korte termijn zetten de bewindslieden ‘als eerste in op het inzichtelijk, vergelijkbaar en openbaar beschikbaar maken van alle financiële gegevens van schoolbesturen: de gegevens uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen, reserves en de verdeling van middelen over scholen.’

Ze stellen daarvoor binnenkort de digitale omgeving (de benchmark) beschikbaar en zetten tegelijk een wetstraject in om het opleveren van gegevens verplicht te maken, voor zover dat niet al wettelijk geregeld is.

Ook beginnen de bewindslieden zo snel mogelijk aan een overlegronde met het veld. Ze willen van belanghebbenden zoals schoolleiders, leraren, besturen, medezeggenschapsraden en raden van toezicht horen hoe de benchmark van zo groot mogelijke meerwaarde kan zijn. De ministers streven er naar om de eerste benchmark zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen.

De PO-raad wil graag namens de scholen met het kabinet in gesprek, meldde de raad al.

De VGS gaat de plannen van de ministers bestuderen; wij komen daarna met een nadere duiding.