VGS

Reformatorische scholen leiden leerlingen op tot burgers van twee werelden: die van het hier en nu – de maatschappij – en die van het hiernamaals – als ze uit genade onderdaan mogen zijn van Gods Koninkrijk.

Juist omdat het reformatorisch onderwijs een heldere identiteit heeft, kan zij jongeren opvoeden en vormen tot burgers met meerwaarde. Niet voor de eigen zuil of voor een parallelle samenleving, maar voor de héle maatschappij. Daar heeft iedereen profijt van.

De VGS is daarom blij met de miljoenen die het kabinet in ons onderwijs steekt. De investering van gemeenschapsgeld in onze reformatorische scholen betaalt zich namelijk met rente terug. Hoe?

  • Onze scholen staan voor kwaliteit. Het reformatorische Hoornbeeck College, om een voorbeeld te noemen, is niet voor niets voor de tiende keer op rij uitgekozen tot beste roc van Nederland.
  • Leerlingen op onze scholen leren wie ze zelf zijn en waar ze voor staan. Daardoor weten zij zich uitstekend te verhouden tot anderen en zo een bijdrage te leveren aan sociale cohesie. Daar heeft de hele samenleving profijt van.
  • Leerlingen op onze scholen krijgen gemeenschapszin mee: je bent niet alleen en niet voor jezelf op de wereld. Veel van onze leerlingen spannen zich (op latere leeftijd) in als vrijwilliger ten behoeve van de medemens.

‘Leerlingen van onze scholen leren te woekeren met hun talenten’, vult VGS-bestuurder P.W. Moens aan. ‘Na hun schoolloopbaan zijn ze breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Daar worden ze gewaardeerd om hun betrouwbaarheid, integriteit en werkhouding.’

Samenwerking tussen school en ouders

Dat er veel geld naar het onderwijs gaat, is erg mooi, maar de verdeling binnen de beroepsgroep kan naar onze mening wel evenrediger. In de achterliggende periode is terecht het salaris van de leraar in de klas gestegen. Echter, er is nog niet meer geld uitgetrokken voor de schoolleiders. Dit vraagt nog aandacht van de politiek.

Uit de kabinetsplannen blijkt nog niet hoe het kabinet de samenwerking tussen school en ouders wil gaan versterken.

In het regeerakkoord gaf het kabinet aan te investeren in ouderbetrokkenheid, omdat ‘scholen, kinderen en jongeren daarbij floreren’. Uit de kabinetsplannen blijkt nog niet hoe het kabinet de samenwerking tussen school en ouders wil gaan versterken. De VGS roept het kabinet op geld uit te trekken voor het verstevigen van deze band. ‘Benut de kennis van ouderorganisaties als de ROV om de ouderbetrokkenheid te vergroten’, beveelt Moens het kabinet aan.

Nijpend probleem

De koning zei in de Troonrede dat het lerarentekort een ‘nijpend probleem’ blijft. ‘De regering blijft bevorderen dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen’, voegde hij eraan toe. Zo trekt het kabinet de portemonnee voor het verhogen van de zijinstroom en een regionale bestrijding van het lerarentekort. De VGS juicht het toe dat het kabinet daarnaast volgend jaar investeert in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van de werkdruk.

"Het lerarentekort blijft een nijpend probleem."
De koning noemde de problematiek in het onderwijs in de Troonrede

Hoewel de begroting vooral over geld voor het onderwijs gaat, is dat niet het belangrijkste instrument in de bestrijding van het lerarentekort. ‘Het lerarentekort is niet primair een financieel probleem’, meent Moens. ‘Het beroep is niet meer aantrekkelijk door werkdruk die mede bewerkstelligd wordt door gebrek aan gezag. Er moet dringend geïnvesteerd worden in het imago van het onderwijs en het beroep van leraar.’

Burgerschap

‘Via onder meer burgerschapsonderwijs en maatschappijleer worden leerlingen uitgedaagd om begrip te krijgen voor andermans overtuigingen en te reflecteren op het eigen gedrag en de eigen standpunten’, zo is te lezen in de onderwijsbegroting. De VGS kijkt uit naar het definitieve wetsvoorstel van minister Slob over verduidelijking van de burgerschapsopdracht.

Op onze scholen heeft burgerschap een belangrijke plaats. Zo investeren veel scholen in de band met de wijk waarin ze staan, wordt de maatschappelijke stage in het VO gevolgd en maken leerlingen kennis met onze pluriforme samenleving. We zijn benieuwd hoe het nieuwe wetsvoorstel een steun in de rug kan zijn voor ons burgerschaps­onderwijs.

Pas als leerlingen weten wie ze zijn en waar ze voor staan, zijn ze klaar voor de ontmoeting met anderen.

Sleutelrol

Over de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is vorige week in de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd. Zie voor een uitgebreid verslag van de Kamerbehandeling dit websiteartikel. De VGS is blij met de opstelling van minister Slob in het debat en we zijn benieuwd naar de stemmingen in de Tweede Kamer. Er zijn namelijk ook een aantal belangwekkende amendementen ingediend. Zo wil een aantal partijen dat de ruimte voor het voeren van een eigen benoemings- en toelatingsbeleid verdwijnt.

De VGS is er een groot voorstander van dat scholen hun eigen identiteit krachtig kunnen vormgeven. Juist dat levert goed onderwijs op! Want pas als leerlingen weten wie ze zijn en waar ze voor staan, zijn ze klaar voor de ontmoeting met anderen. De man of vrouw voor de klas vervult daarbij een sleutelrol. Degene die het onderwijs geeft, moet pal staan voor de identiteit en onderwijsvisie van die school. Hij of zij is een identificatiefiguur. Het voeren van een eigen benoemingsbeleid is daarbij cruciaal. Een montessorischool zal toch ook geen juf benoemen die het onderwijsconcept van de Montessori niet voorstaat? In onze ogen is het opleggen van algemene toegankelijkheid van elke school in strijd met de vrijheid van onderwijs. Ook de vrijheid van ouders is hiermee in het geding. En, voor welk probleem is dit een oplossing?

Emancipatie

Het ministerie van OCW steunt blijkens de begroting in de komende periode de alliantie van christelijke lhbti-netwerken in hun activiteiten voor jonge lhbti’ers in reformatorische en evangelische gemeenschappen. Moens: ‘De VGS vindt het belangrijk dat de sociale veiligheid van homoseksuelen in reformatorische kring is gewaarborgd. Dat gaat echter hand in hand met respect -ook van de overheid- voor een Bijbelse visie op het huwelijk. De vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs geven scholen daar alle ruimte voor.’

Bijzonderheden

De onderwijsbegroting laat in financieel opzicht verder geen bijzonderheden zien. Samenwerkingsverbanden ontvangen extra geld voor hoogbegaafdheid. Deze lijn is in eerdere jaren al ingezet. De middelen voor onderwijsachterstandenbeleid worden (met name voor gemeentes) verhoogd.