VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Bekijk het volledige bericht van de Inspectie van het Onderwijs hier.

Samenvattend:

  • Tot de zomer start de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen/opleidingen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie (op scholen en bij opleidingen) of rondetafelgesprekken (bij samenwerkingsverbanden) onderdeel van zijn.
  • De inspectie heeft onderzoeken die voor de schoolsluiting bij besturen en scholen/opleidingen in uitvoering waren ‘on hold’ gezet.
  • Voor herstelopdrachten en herstelonderzoek geldt dat de inspectie per geval bekijkt wat er mogelijk is.
  • De inspectie zet haar toezicht bij lopende risicodossiers voort, waar nodig aangepast aan de omstandigheden.
  • Onderzoeken op verzoek of een school (in primair, voortgezet of speciaal onderwijs) de waardering Goed kan krijgen gaan in principe door, wanneer de scholen weer open zijn.

NAAR CORONA-OVERZICHT