VGS
De Financiële Staat van het Onderwijs 2017

Gunstige ontwikkelingen..

De financiële gezondheid van de scholen is in de periode 2013-2017 steeds verbeterd. De gezamenlijke hoogte van de schulden is met 9,5% afgenomen. Daarnaast is het eigen vermogen van de scholen op macroniveau gegroeid. Hierdoor is ook de ontwikkeling van de solvabiliteit en liquiditeit positief. In 2017 was de gemiddelde rentabiliteit ruim 1%, waarmee het gerealiseerde exploitatieresultaat 107 miljoen hoger was dan in de begrotingen werd verwacht.

De verbetering van de gemiddelde financiële positie van schoolbesturen draagt bij aan de afname van het aantal po-besturen dat onder verscherpt financieel toezicht is komen te staan. Dat is een gunstige ontwikkeling voor de continuïteit van het onderwijs. Het aantal instellingen in deze categorie nam af van 24 in 2016 naar 5 in 2018.

.. en aandachtspunten

Er worden ook wat kanttekeningen geplaatst. Volgens de Inspectie lijkt sprake van ‘een brede tendens van (te) voorzichtig begroten’. Dit naar aanleiding van de onafgebroken positieve resultaten die het onderwijsveld sinds 2013 heeft geboekt. Daarnaast blijken de prognoses in de continuïteitsparagrafen structureel behoorlijk pessimistischer dan de uiteindelijke realisatie. Onder de genoemde oorzaken valt het onvoldoende beleidsrijk begroten door een aanzienlijk deel van de besturen, maar ook aversie tegen negatief begroten en het soms laat bekend worden van aanpassingen in de bekostiging (zoals indexaties).

Op een groot aantal van onze scholen wordt erg voorzichtig begroot. In sommige gevallen krijgt een negatieve begroting zelfs geen goedkeuring van het bestuur.
Corwin van Strien, financieel adviseur

Visie VGS

Als financieel adviseurs herkennen we ons in het beeld dat de Inspectie schetst. Op een groot aantal van onze scholen wordt erg voorzichtig begroot. In sommige gevallen krijgt een negatieve begroting zelfs geen goedkeuring van het bestuur. Met een gegronde visie op de ontwikkeling van de financiële buffers of risico’s kan dat verstandig zijn. Maar in de praktijk is die visie lang niet altijd aanwezig.

Ook beleidsrijk begroten kan beter. Beleidsrijk begroten vindt plaats wanneer het beleid van de school leidend is, in plaats van het beschikbare budget. Met oog op 2019 zetten we bij VGS in op hernieuwde aandacht voor de genoemde aandachtspunten: beleidsrijk begroten, (te) voorzichtig begroten en de ontwikkeling van een gegronde visie op de hoogte van de financiële buffers.

De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 kunt u hier downloaden.