VGS

In het profiel wordt aangegeven dat het reformatorisch onderwijs zijn waarden en normen ontleend aan de Bijbel en de belijdenis en dat het uitgangspunt daarbij de Tien Geboden zijn. Dat laatste is de reden dat de geboden in het profiel één voor één vrij uitgebreid en concreet op het onderwijs toegespitst worden uitgewerkt. Ze vormen de basis en het uitgangspunt van de waarden en normen van het reformatorisch onderwijs.

Het eerste gebod

Met het eerste gebod wordt beleden dat de HEERE recht heeft op aanbidding en verering. Daartoe roept de HEERE in Zijn Woord ook toe op. Het is zoals het in zowel de Grote als de Kleine Catechismus van Westminster in de openingsvraag staat: Wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? Met daarop als antwoord: ‘ Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen’. Daarom gaat het, althans dient het te gaan in alle facetten van het leven. En dus ook op school en ook in de klas.

Als het in het profiel over de geboden van God gaat, en dus ook over het eerste gebod, dan staat er: de geboden zijn een uitnodiging én een opdracht. Onze verdorvenheid doet daar niets aan af. Het leven tot Gods krijgt echter niet door onze inspanningen gestalte, maar is vrucht van de genade. Volgens het profiel sluit dit gewetensvorming en opvoeding naar de eis van God geboden (in uiterlijke zin) niet uit, maar juist in.

Het tweede gebod

Met het tweede gebod wordt aangegeven dat de HEERE in Zijn Woord bepaald hoe Hij gediend wil worden (en dus niet wij …). In het (vleesgeworden) Woord zien wij het beeld van God. Door ook in de klas in de Bijbel te lezen en/of daaruit te vertellen, krijgen leerlingen (en docenten) een indruk van het beeld van God, van Diens eigenschappen. Van wie de HEERE werkelijk is: barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid (zie o.a. Ps. 103).

Het derde gebod

Als de verheerlijking van God het hoogste doel van de mens is, dan geeft dat tegelijkertijd ook aan waarom vloeken zo erg is. Dat is immers juist het tegenovergestelde daarvan. Ook op school gaat het daarom in alles om eerbied voor Gods naam.

Het vierde gebod

Maar ook om eerbied voor Gods dag. In het profiel wordt in het kader van het vierde gebod klip en klaar gesteld dat de zondag, als eerste dag van de week en opstandingsdag van de Heere Jezus, de nieuwtestamentische rustdag is (en daarmee dus niet de laatste dag van de week, de zaterdag).

Waarden, normen, leren, onderwijzen, voorhouden: het mag allemaal gebeuren. Ook op school. In Nederland gebeurt dat van ’rijkswege bekostigd’. Maar om de opdracht te vervullen is er meer dan geld nodig: het ene nodige!

Eerdere artikelen in deze serie:

  1. De opdracht van de school vanuit het identiteitsprofiel
  2. Het fundament van het identiteitsprofiel

Leden van de VGS kunnen (de handreiking bij) het identiteitsprofiel opvragen bij het secretariaat, secretariaat@vgs.nl.