VGS

Vrijheid van onderwijs

 • De plannen rond richtingvrij plannen gaan door. Het regeerakkoord schrijft dat het stichten van scholen gemakkelijker wordt, ook op basis van andere richtingen. Wel worden de stichtingseisen inhoudelijk aangescherpt, onder meer op het gebied van bestuurlijke inrichting en burgerschap. De VGS begrijpt dat het nieuwe kabinet richtingvrij plannen mogelijk maakt, maar blijft aandacht vragen voor negatieve gevolgen zoals mogelijke versplintering van het onderwijs doordat er nieuwe scholen ontstaan. Dat geeft minder stabiliteit aan het onderwijsstelsel als geheel.
 • Het toelatingsbeleid en het leerlingenvervoer blijven beide gehandhaafd. Dat is goed nieuws voor de VGS-scholen en in lijn met de vrijheid van onderwijs zoals we die in Nederland kennen.
 • Thuisonderwijs blijft mogelijk maar de onderwijsinspectie gaat er toezicht op houden. De VGS is blij dat thuisonderwijs, als ultieme consequentie van onderwijsvrijheid mogelijk blijft. Wel moet overheidstoezicht zoveel mogelijk beperkt worden, omdat de overheid daarmee achter de voordeur van burgers komt.
 • De toeslag voor kleine scholen blijft bestaan en er komt zelfs 20 miljoen extra voor vrij. Het is goed dat de nieuwe regering deze maatregel neemt zodat ook in kleine dorpen christelijk/reformatorisch onderwijs mogelijk blijft.

Curriculum en emancipatie

 • De emancipatieparagraaf in het regeerakkoord bevat weinig concrete maatregelen. Wel komt er in algemene zin meer aandacht voor de gender-problematiek. In het onderwijs wordt de positie van LHBTI verbeterd, zegt het akkoord. De VGS acht het verstandig dat op dit punt geen nieuwe wetten aan het onderwijs worden opgelegd.
 • Onderwijs 2032 gaat door. De herziening van het curriculum zoals die nu is ingezet gaat door en moet in 2019 tot wettelijke verankering leiden.
 • De kerndoelen voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit worden aangescherpt. Dat is slecht nieuws omdat de overheid dan altijd de neiging heeft meer in te grijpen in de inhoud van het onderwijs. Als VGS zullen we dit nauwlettend volgen.
 • Onder het kopje cultuur staat genoemd dat het Wilhelmus verplicht wordt aangeleerd en dat het mogelijk wordt gemaakt voor leerlingen om naar de Tweede Kamer en het rijksmuseum te gaan. De VGS vindt dit wel erg gedetailleerde voorschriften voor inrichting van het onderwijs, hoewel we natuurlijk enthousiast zijn over het feit dat leerlingen het Wilhelmus leren.

De docent

 • Zoals al bekend komt er 270 miljoen vrij voor de modernisering van de cao in het PO en 450 miljoen voor werkdrukverlaging door middel van conciërges, onderwijsondersteuning en meer handen voor klas.
 • Het lerarenregister gaat door. Wel is het regeerakkoord kritisch en is het een ‘harde voorwaarde’ dat dit register van, voor en door de docent is. Dat zal zeker een aandachtspunt zijn bij de verdere uitrol van dit register.
 • In het PO worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling. Dat betekent dat de wwz-problematiek zoals die de laatste maanden speelde, is opgelost.

Overig

 • De waardering goed en het predicaat excellent blijven bestaan. Tevens mag de onderwijsinspectie meer rekening gaan houden met de aanwezigheid van bovenmatige hoeveelheid zorgleerlingen. Het is jammer dat goed en excellent blijven bestaan omdat dit voor een vervelende concurrentie tussen scholen zorgt en instabiliteit in leerlingstromen.
 • Er wordt 170 miljoen uitgetrokken voor vroeg- en voorschoolse educatie.

Pieter Moens: Voor het onderwijs is een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld door de nieuwe regering. We zijn blij dat de vrijheid van onderwijs in voldoende mate is geborgd door handhaving van toelatingsbeleid, leerlingenvervoer en kleine scholentoeslag. Dat maakt dat er reformatorisch onderwijs in dorpen mogelijk blijft. We hebben begrip voor het feit dat richtingvrij plannen en de curriculumherziening voortgang hebben. Wel maken we ons zorgen over het feit dat de kerndoelen seksuele diversiteit lijken te worden aangescherpt en dat de onderwijsinspectie meer bevoegdheden krijgt voor het toezien op burgerschap en op het thuisonderwijs. Als VGS zullen we, onder meer door onze goede contacten met regeringspartijen CU en CDA, meedenken over behoud van ons mooie onderwijsstelsel.”