VGS

Cao reformatorisch PO

Naast deze ‘landelijke cao’ wordt er door VGS en RMU voor hun leden ook een eigen cao, de zogenaamde ‘cao reformatorisch primair onderwijs’ gesloten. Op grond een convenant tussen de VGS en RMU en de PO-raad en vakorganisaties wordt door een dispensatiebepaling de mogelijkheid daartoe geboden. Dit betekent dat voor leden van de VGS en het personeel dat daar werkzaam is naast de landelijke cao (minus de gedispenseerde bepalingen) ook die ‘eigen’ cao geldt.

De inhoud

In de cao reformatorisch PO gaat het over drie onderwerpen die nauw aan de identiteit van de scholen zijn verbonden en daarom voor de achterban van VGS en RMU van wezenlijk belang zijn. Dit zijn (op dit moment):

  1. Functievervulling

    Het gaat om de ‘leer- en levenbepaling’. Deze bepaling over de functievervulling ziet op de specifieke identiteit van het reformatorisch onderwijs. Van de werknemers wordt in deze bepaling gevraagd in te stemmen met de grondslag (de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid). Ook verplicht men zich om het leven overeenkomstig die grondslag in te richten en in de levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. Juridische handhaving van een dergelijke essentiële bepaling wordt door een eigen cao beter geborgd dan op andere, minder formele manieren.

  2. Bepalingen over medezeggenschapadviesrecht

    Deze wettelijke ruimte wordt in de eigen cao, in tegenstelling tot in de landelijke, gehandhaafd. Op plaatselijk niveau kan dus voor de wettelijke optie gekozen blijven worden. Zonder eigen cao zou dit niet mogelijk zijn. De wetgever heeft in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) rekening gehouden met scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. In artikel 29 Wms wordt ruimte gegeven om een aan de medezeggenschapsraad toekomend instemmingsrecht om te zetten in een

  3. Bepalingen over decentraal georganiseerd overleg (DGO)

    In een aantal gevallen dient op lokaal niveau DGO te worden gevoerd. VGS en RMU hechten er aan dat op instellingsniveau DGO kan worden gevoerd tussen werkgevers en werknemers met voor de werknemers representatieve partijen. Concreet betekent dit dat het overleg niet gevoerd hoeft te worden met een vakorganisatie waarbij geen enkel personeelslid is aangesloten, maar dit met de RMU kan worden gedaan.

Gebruikersversie

Als VGS zullen we ook deze keer een zogenaamde gebruikersversie van de cao uit te brengen. Daarin zijn de teksten van zowel de landelijke als de eigen cao zoveel mogelijk geïntegreerd. In juridische traject zullen dan weliswaar de formele teksten van de beide cao’s gelden, maar in de dagelijkse praktijk is het eenvoudiger om met een geïntegreerde versie te werken. Daarvoor dus die ‘leesversie’. Overigens wordt deze alleen digitaal beschikbaar gesteld aan leden.