VGS

Op vrijdag 24 juni jl. heeft demissionair minister Slob de bedragen bekendgemaakt die scholen in het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor schooljaar 2021/2022 ontvangen in het kader van het NPO.

Voor het basisonderwijs gelden de volgende uitgangspunten:

  • € 701,16 per leerling (op basis van leerlingaantal 1-10-2020)
  • € 251,16 per leerling (per eenheid achterstandspunt)

De bedragen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn als volgt:

  • € 1.051,74 per leerling in het speciaal basisonderwijs (op basis van leerlingaantal 1-10-2020)
  • € 1.402,31 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • € 548,56 per CUMI-leerling (bij > 4 CUMI-leerlingen)

Via een speciale informatietool van het ministerie kunnen scholen berekenen hoeveel het daadwerkelijke bedrag is dat ze ontvangen in het komende schooljaar. Scholen ontvangen ook nog een brief met daarin de definitieve NPO-bekostiging. Het huidige uitgangspunt voor schooljaar 2022/2023 is dat minimaal 500 euro per leerling beschikbaar wordt gesteld.

NPO en factuurverwerking

Verschillende klanten hebben in de afgelopen periode gevraagd of het mogelijk is om de kosten, die gemaakt worden in het kader van het NPO, onder deze noemer te labelen in de administratie. Tot op heden was dit al mogelijk bij facturen in het kader van corona(subsidies), maar inmiddels is daar het project ‘NPO’ aan toegevoegd.

De klant kan bij het verwerken van facturen in Spend Cloud de desbetreffende factuur koppelen aan het bovengenoemde project. Zodoende is bij de verantwoording in het jaarverslag relatief eenvoudig te herleiden welke kosten er aan het NPO te relateren zijn. Heeft u vragen over het toewijzen van facturen? Of bent u bij het inboeken van de factuur vergeten deze toe te wijzen aan het desbetreffende project? Neem dan contact op met uw Relatiebeheerder Financiële administratie.

Doorrekening interventies menukaart

Veel van onze klanten maken gebruik van ons begrotingsmodel, VGS Begroot. In dit model is het relatief eenvoudig om de lasten met betrekking tot de gekozen interventies uit de NPO-menukaart door te rekenen. De komende begrotingsronde (2022-2026) zal tijdens de begrotingsoverleggen met onze Financieel adviseurs de nadruk dan ook liggen op een juiste verwerking van de baten en lasten van het NPO, zodat de interventies ook in de begroting geborgd zijn en gedurende het komende kalenderjaar een juiste monitoring van het NPO-budget kan plaatsvinden.

Voor de klanten die reeds gebruikmaken van een werkbegroting in het begrotingsmodel om zaken door te rekenen, is het goed om te weten dat bij de volgende update van de variabelen in het model de NPO-middelen automatisch doorgerekend en opgenomen worden op basis van het leerlingaantal. Dit geldt uiteraard niet voor de definitief vastgezette begrotingen.

NPO en investeringen

Door diverse klanten is gevraagd of het mogelijk is bepaalde kosten, die normaliter als investering onder de activa zouden worden geboekt en meerjarig worden afschreven, in één keer als kosten te boeken ten laste van de NPO-gelden. Volgens het ministerie van OCW dienen vooralsnog echter de gebruikelijke richtlijnen voor jaarverslaggeving te worden gehanteerd. Op dit moment is het uitgangspunt dat zaken, die normaliter als investering zouden worden geboekt, in het geval van het NPO ook op deze wijze moeten worden geboekt. De afschrijvingslasten van desbetreffende investering mogen dan voor de looptijd van het NPO ten laste van NPO-budget worden gebracht.

Ons inziens is dit onwenselijk, omdat dit in strijd is met de lumpsumregels en bestedingsverplichtingen. Daarnaast lopen de lasten in de huidige opzet hierdoor veel langer door dan de baten. Momenteel wordt dan ook op landelijk niveau met de accountant overlegd over een praktische uitwerking op dit punt. Zodra hier meer nieuws over is, stellen we u uiteraard via onze kanalen op de hoogte.

Verantwoording besteding middelen

De verantwoording van de besteding van het NPO-budget zal plaatsvinden via het jaarverslag. Het NPO betreft een maatschappelijk thema, wat inhoudt dat ook een verantwoording moet worden gegeven van de totstandkoming van de schoolscan, de mate van betrokkenheid van ouders en personeel, welke interventies uit de menukaart zijn gebruikt, et cetera. Tevens zal op BRIN-niveau verantwoording moeten worden afgelegd aan het ministerie via XBRL. Dit systeem wordt ook gebruikt voor het inlezen van de jaarrekening. Bij deze verantwoording moet een globale verdeling worden gemaakt van de bestede middelen over de gekozen interventies vanuit de menukaart, aldus het ministerie. Uiteraard zijn we ook als VGS aan het kijken hoe we onze klanten het beste kunnen ondersteunen bij de verantwoording. Hierover zal de komende tijd meer informatie volgen.

De insteek van het ministerie is om de middelen in twee jaar tijd te besteden. Als een school het echter niet voor elkaar krijgt om de ontvangen middelen in het desbetreffende jaar volledig te besteden, dan is het mogelijk om de resterende middelen in een bestemmingsreserve op te nemen. De middelen kunnen dan in een later stadium van het NPO worden besteed, maar dienen vooralsnog wel vóór het einde van schooljaar 2022/2023 besteed te worden. Anderzijds is er momenteel geen wettelijke grond voor terugvordering van de gelden. Begin 2022 zal een eerste evaluatie van het NPO plaatsvinden en vindt een besluit plaats over een mogelijke verlenging van het NPO. Voor veel schoolbesturen zou dit een uitkomst zijn vanuit het oogpunt van een duurzamere en structurelere inzet van de NPO-middelen. De PO-Raad is dan ook actief bezig om hiervoor te pleiten.

NPO en tijdelijke personele inzet

In veel gevallen is sprake van tijdelijke extra inzet van personeel. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat aan het einde van de looptijd van het NPO noodzakelijkerwijs sprake is van ontslag. Het is mogelijk om eventuele werkloosheidskosten evenals transitievergoedingen ten laste van het NPO-budget te brengen. Dit verloopt via een bestemmingsreserve / voorziening. Er mag ook een voorziening worden opgenomen voor de verplichte 50% van de kosten in het kader van het Participatiefonds (PF), die ten laste komen van het bestuur. De andere 50% loopt via het PF zelf (of BWGS) door een premiestijging. Ook dit deel mag meegenomen worden via een bestemmingsreserve. Hierover volgt nog advies en een bijbehorend rekenmodel van de PO-Raad.

Zie voor een uitgebreide juridische toelichting ons recente artikel met factsheet over dit thema.

 

Meer informatie

  • Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO.
  • Samen met andere profielorganisaties gaf VGS in een brief aan de Kamercommissie van OCW aan hoe de keuzevrijheid en kwaliteit van onderwijsprofessionals kan worden vergroot. Ook deed VGS samen met VBSO een oproep aan kabinet en Kamer om niet alleen aandacht te besteden aan achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, maar ook aan vorming.
  • We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.
  • Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.