VGS
Beeld: Valerie Kuypers

Regionale aanpak

Het lerarentekort verschilt per regio, waardoor een regionale aanpak noodzakelijk is. De Onderwijsraad riep het kabinet op een landelijke taskforce in te stellen vanwege de urgentie van dit tekort. De ministers geven nu aan dat zij vinden dat de door de Onderwijsraad geadviseerde taskforce regionaal moet worden ingezet voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Maatregelen

Verder wordt benoemd welke maatregelen het kabinet al heeft genomen om de tekorten terug te dringen. Het collegegeld voor pabo-studenten is de eerste twee jaar gehalveerd. Er is 270 miljoen euro geïnvesteerd in salarissen en 430 miljoen euro in het tegengaan van werkdruk. Ook wordt geïnvesteerd in het bevorderen van instroom uit andere sectoren (zij-instroom) en herintreden. Er zijn subsidies beschikbaar om besturen te helpen om (aanstaande) leraren goed te begeleiden. Daarnaast wordt het nu ook mogelijk gemaakt dat deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen. Hier zijn wel een aantal kwaliteitseisen aan verbonden.

Reactie VGS

Pieter Moens, bestuurder van de VGS reageert: “Meer geld vragen lost niet alle problemen op. Ik vind het positief en ook creatief datde  deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen. Ook is goed dat wordt geïnvesteerd in herintreden.” De VGS zal ook zelf actief gaan meedenken aan een oplossing het tekort.

Initiatief werkgroep Lerarentekort

De VGS is in samenwerking met schooldirecteuren uit het PO en een aantal partnerorganisaties een initiatief aan het opstarten om het lerarentekort in het christelijk-reformatorisch onderwijs terug te dringen. Binnenkort zullen wij u informeren over de acties die worden genomen door deze werkgroep Lerarentekort.