VGS

De Bijbel

Het Woord van God is hét uitgangspunt voor het schoolleven. Van de Bijbel zegt het profiel: ‘wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin staat’. Wat geschreven is over de drieenige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Over de ene naam die onder de hemel gegeven is  om zalig te worden: die van de Heere Jezus Christus. Over geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest. Maar wij geloven ook wat er staat over ons als mensen: zonder een waar geloof zijn we ‘geestelijk dood vanwege misdaden en zonden’.

Deze Bijbelse boodschap wordt in de klas gebracht.

De belijdenisgeschriften

In het profiel wordt na de Bijbel ook de belijdenis genoemd. Concreet gaat het dan over de drie vroegchristelijke belijdenissen. Zondags klinkt in de kerk vaak de Apostolische Geloofsbelijdenis (de zogenaamde Twaalf Artikelen. Maar soms ook de Geloofsbelijdenis van Nicéa. Daarnaast is er ook de geloofsbelijdenis van Athanasisus. Ook horen bij de belijdenis de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Zijn de eerste drie geschriften erfenis van de ‘wereldkerk’, de laatste drie zijn de belijdenis van de kerk van de gereformeerde reformatie. Het reformatorisch onderwijs weet zich zo met de ‘kerk van alle tijden en plaatsen’ verbonden.

Functie van de belijdenis

De belijdenisgeschriften zijn niet aan het profiel toegevoegd om daarmee de Bijbel aan te vullen, maar om het op de Bijbel gebaseerde geloof  zo te vertolken. Om op die manier rekenschap af te leggen naar buiten toe (richting de wereld om ons heen), maar ook om dwaalleringen tegen te spreken. En ook om, en dat is voor het onderwijs het belangrijkste, de jeugd de waarheid van het Woord van God door te geven.

Volgens het profiel geldt de belijdenis niet alleen als ‘leesregel’ voor de Bijbel, maar ook als ‘leefregel’ voor het dagelijkse leven. Daarnaast schept de belijdenis ook nog eens een band tussen al degenen die haar onderschrijven.

Praktisch

Het reformatorisch onderwijs:

  • Ziet op grond van de artikelen 3 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NBG) de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en daarmee als totaal geloofwaardig.
  • Belijdt dat het de Vader is, Die door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, ‘de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen’ (art. 12 NGB).
  • Belijdt dat het God is, Die uit genade in Christus, tot het eeuwige leven verkiest (het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels (DL)).
  • Beantwoordt met Zondag 27 van de catechismus de vraag: ‘zal men ook jonge kinderen dopen’ volmondig met ja! (zie ook art. XXXIV NGB).
  • Put moed uit de belijdenis dat er altijd zal zijn een Kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus (Hoofdstuk 2, par. IX).

Eerder artikel in deze serie:

  1. De opdracht van de school vanuit het identiteitsprofiel

In de volgende twee artikelen wordt ingegaan op de praktische betekenis voor het onderwijs van de Tien Geboden.

Leden van de VGS kunnen (de handreiking bij) het identiteitsprofiel opvragen bij het secretariaat, secretariaat@vgs.nl.