VGS

Koers

Veel scholen gebruiken dit schoolplantraject om de koers van de school eens kritisch tegen het licht te houden. Waar gaan we nu eigenlijk voor (visie) en waar staan we voor (missie)? Wat willen we bereiken en hoe krijgt dat vorm? En wie hebben we daarbij nodig? Het nieuwe schoolplan bevat straks een aantal duidelijke -vooral onderwijskundige- keuzen en geeft richting aan de komende vier jaarplannen.

Verschil

Het proces van schoolplanontwikkeling wordt geïnitieerd door de directeur. Hij doet dit samen met zijn team, al dan niet onder externe begeleiding. Als het plan klaar is, geeft het bestuur er goedkeuring aan. Door deze opgaande beweging is de betrokkenheid van bestuur (en toezicht) vaak minimaal. Het vaak al geformuleerde strategisch beleid op bestuursniveau wordt daarbij vaak ‘vergeten’. Er kan daardoor zomaar verschil zitten tussen de doelen op strategische niveau en de schoolniveau. Hier ligt een uitgelezen kans om meer samenhang aan te brengen.

Wat er is nu mooier als de verschillende betrokkenen (van bestuur tot teamlid) met elkaar nadenken over de vraag: wat is goed onderwijs?

Verbinding

Veel mooier is het om dit traject zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, waarbij de strategische doelen in lijn komen met de schoolplandoelen. Het één beïnvloedt dan het ander. Ook vindt er dan meer interactie plaats tussen bestuur, directie/MT en team. Want wat er is nu mooier als de verschillende betrokkenen (van bestuur tot teamlid) met elkaar nadenken over de vraag: wat is goed onderwijs? In zo’n breed proces worden gedragen doelen geformuleerd waarbij zowel de strategische doelen als de schoolplandoelen met elkaar in één lijn zijn gebracht.

De VGS helpt scholen bij het ontwikkelen van samenhang tussen beleid en onderwijspraktijk. Dit kan bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van strategische doelen (bv. als onderdeel van het schoolplan), het vormgeven van een rapportage met ‘thermometers’ of bij het helpen voeren van de professionele dialoog hierover tussen directie, bestuur en toezicht.

Zonet las u het eerste artikel in de serie ‘strategie en schoolplan’. In deze serie denken we met u mee en bespreken we relevante thema’s op dit snijvlak. Het volgende artikel verschijnt over twee weken.