VGS

Instandhouding

De telling op 1 oktober bepaalt ook of uw school volgend cursusjaar nog in stand gehouden kan worden. Ook wanneer de teldatum voor de bekostiging naar 1 februari verschuift, blijft de 1 oktobertelling relevant voor de instandhoudingsvraag. Zeker wanneer het leerlingenaantal daalt, is het van belang het leerlingenaantal te spiegelen aan de gemeentelijke instandhoudingsnorm. Elk jaar vergelijkt de VGS kort na de teldatum de leerlingenaantallen van de aangesloten scholen met de voor de betreffende school geldende instandhoudingsnorm. Vanwege het belang ervan doet de VGS dit als algemene dienstverlening. Wanneer het leerlingenaantal richting de gemeentelijke instandhoudingsnorm gaat, neemt de VGS contact met de school op. In gezamenlijkheid wordt dan verkend of er, mocht de situatie zich voordoen dat de instandhoudingsnorm niet meer gehaald wordt, nog een beroep op een wettelijke uitzonderingsbepaling gedaan kan worden.

Huisvesting

Een dalend leerlingenaantal leidt ook tot minder ruimtebehoefte. Immers, de verordening onderwijshuisvesting geeft aan dat het leerlingenaantal de belangrijkste indicator is voor het aantal m2 brutovloeroppervlakte van het schoolgebouw. In de praktijk zullen er weinig leegstaande ruimtes voorkomen. Er is altijd wel een bestemming voor, bijvoorbeeld door groepen te splitsen. Voor de bekostiging is het echter wel relevant te beseffen dat voor minder m2 onderhoudsvergoeding wordt ontvangen dan feitelijk gebruikt worden. Ook kan de gemeente in een dergelijke situatie deze op papier leegstaande ruimten in medegebruik geven aan bijvoorbeeld een andere school.

Prognose

Om goed zicht te hebben op het leerlingenverloop is een actuele leerlingenprognose van groot belang. Dat kan een eigen prognose, die de VGS voor u kan laten opstellen, zijn of een prognose van de gemeente. In de praktijk zijn er namelijk nog wel eens verschillen tussen de gemeentelijke prognose en de realisatie van de feitelijke leerlingenaantallen op de teldata. Aan de hand van een actuele prognose kunt u strategische uitspraken formuleren voor de toekomst van uw school(gebouw).

Uiteraard is de VGS altijd bereid om de toekomstscenario’s van uw school met u door te nemen. Mocht u vragen hierover hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende.