VGS

Op onze website publiceerden we half december een eerste weging van Slobs nieuwe wet. Nu de Tweede Kamer zich daarover buigt, hebben we een nadere taxatie uitgebracht. Daarin hebben we onze waardering verwoord, maar ook onze zorgpunten over het voorstel uitgewerkt.

We vragen de Kamer onder meer om deze punten bij Slob aan te kaarten, met het verzoek om zijn wet te verbeteren:

  • Kies de Bijbel als uitgangspunt voor de wet. Scholen moeten onder meer sociale cohesie bevorderen. Dat lukt het beste als iedereen God dient en Zijn geboden naleeft. Want dat past álle mensen, zegt Salomo in het Bijbelboek Prediker.
  • Het is helemaal niet nodig dat de wetgever basiswaarden benoemt en definieert. Waar het om gaat, is dat iedereen weet hoe de democratische rechtstaat werkt en dat iedereen zich conformeert aan de spelregels daarvan. Als Slob het tóch nodig vindt om basiswaarden op te sommen, dan moet hij op zijn minst als belangrijkste waarde opnemen, naast solidariteit: God liefhebben boven alles.
  • Schrap de zorgplicht van het bevoegd gezag voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden van onze democratische rechtstaat. Zo’n plicht voert te ver. Daarmee treedt de overheid namelijk in de pedagogisch-didactische vrijheid van besturen.
  • Garandeer dat de Onderwijsinspectie daadwerkelijk terughoudend optreedt bij de handhaving van de wet. Het risico is levensgroot dat de inspectie zich veel te veel gaat bemoeien met de inhoud en de uitvoering van het burgerschapsonderwijs.
  • Waarborg – ook bij de nadere uitwerking van burgerschapsonderwijs in kerndoelen en eindtermen en via curriculum.nu – dat het christelijk-reformatorisch onderwijs, zoals dat tot op heden gestalte krijgt, dezelfde ruimte en vrijheid blijft behouden. Het mag niet zo zijn dat onze scholen alleen maar de opvattingen van een seculiere meerderheid moeten overdragen aan hun leerlingen.
  • Overvraag scholen niet; zadel hen niet op met veel papierwerk. En geef hen voldoende tijd om zich goed voor te bereiden op de invoering van de wet.

‘Burgerschapsonderwijs is nodig’, concludeert VGS-bestuurder P.W. Moens. ‘Maar geef als politiek aan het onderwijs het vertrouwen dat de scholen dit prima zélf kunnen invullen aan de hand van hun pedagogische opdracht.’